👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd av läs- och skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2020-02-14 12:45 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt. För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska och svenska som andraspråk. (Text inom parentes avser bedömning av elever som läser svenska som andraspråk).

Innehåll

Undervisning:

Skriva

Vi tränar på att skriva olika slags texter, som berättande och beskrivande texter. När vi skriver tränar vi oss på att skriva läsligt för hand. Vi skriver även på iPad. Vi tränar oss på att använda stor bokstav i början av meningar och avslutar med punkt eller frågetecken. Vi tränar på att skriva berättelser med inledning, handling och avslut. Vi skriver bland annat till sekvensbilder och tränar på att ge varandra kamratrespons (två stjärnor och en önskan) så att vi kan utveckla våra texter på ett enkelt sätt med hjälp av dessa tips.

 

Läsa

Vi tränar på att läsa vanliga ord som ordbilder, så att vi slipper ljuda dem, och tränar på att läsa ihop hela ord med hjälp av hur bokstavsljuden låter. Vi läser tyst, eller högt varje dag i skolan. Ibland får man berätta för en kompis eller hela gruppen om sin bok. För att få bra koll på vad man har läst, jobbar vi med Läsfixarna (Spågumman, Detektiven, Cowboyen, Konstnären och Reportern). Genom dem lär vi oss olika strategier för att få en god läsförståelse. Vi använder oss av Läsfixarna vid olika slags texter.

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av din skrivutveckling

Avstämning A Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå
Du börjar skriva för att uttrycka dig.
Avstämning B Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
Du skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C Du har uppnått en ännu högre nivå och är på våg mot ytterligare en högre nivå.
Du skriver längre texter med handling och innehåll.
Du har skrivriktningen klar för dig.
Du skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (Du skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling).
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår (innehållet blir begripligt).
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för eleven vanliga ord.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv SvA
Sammanställning av din läsutveckling

Avstämning A
Du har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Du läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Avstämning C
Du använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Du namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodnings-strategin.
Du urskiljer ord i meningar.
Du läser enkla meningar med flyt.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Du läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att (utifrån sina egna referensramar) samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du börjar använda olika förståelse-strategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.