👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling, omsorg och lärande Månstenen vt 20

Skapad 2020-02-17 13:18 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vår pedagogiska verksamhet och miljö är i kontinuerlig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem utmaningar i såväl inne- som utemiljön och i de projekt vi arbetar med. Både miljön och materialet presenteras på ett tilltalande sätt och är föränderligt, experimenterande och tillgängligt för barnen. Vi presenterar miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av rum som ger meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. De teman och projekt vi jobbar med synliggörs i våra miljöer.

Innehåll

Prioriterade läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Planerade insatser:

 • Vi kommer att utgå ifrån Bishops matematiska aktiviteter. Olika grupper fokuserar på olika aktiviteter. Vi vill fördjupa oss i några områden inom matematik framför att hinna med alla de olika områdena. 

 • Vi vill synliggöra matematiken i vardagen genom att använda oss av matematiska begrepp. Vi vill uppmärksamma och lyfta fram matematiken i de aktiviteter vi gör tillsammans med barnen. Detta vill vi göra både i de styrda och fria aktiviteterna.  

 • Vi vill föra in matematiken så att den blir synlig på avdelningen. Dels genom att tillföra material som uppmuntrar till matematiska aktiviteter, men också synliggöra det vi arbetar med i respektive grupp för att inspirera varandra.

 • Vi kommer att erbjuda barnen möjlighet att utöva olika estetiska uttrycksformer. Dels för att träna sin förmåga att skapa och dels för att arbeta med matematik på detta sätt. 

 

Förväntade effekter:

 • Barnen använder sig av de matematiska begreppen och i rätt sammanhang.
 • Barnen visar spontant att de identifierar matematik i vardagen.
 • Barnen använder sig av matematik för att lösa olika problem som uppstår i vardagen, t.ex. hur många klossar behöver jag använda för att tornet ska nå en viss höjd.
 • Barnen utvecklar sina färdigheter inom olika estetiska uttrycksformer och de vågar prova nya sätt att uttrycka sig och finner glädje i detta.

Metodval:

Vi kommer att använda oss av fotografering under de olika aktiviteterna vi gör i våra grupper. Dessa bilder kommer vi sedan att ta vidare och visa och reflektera kring tillsammans med barnen. Vi vill genom detta få fram barnens egna tankar kring det vi gör. Unikuminlägg och väggdokumentation ser vi som viktiga verktyg för att synliggöra det vi arbetar med samt för att kunna inspirera varandra.