👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla barns rätt

Skapad 2020-02-17 18:42 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vet du vad barn har för rättigheter? Barn har rätt att gå i skolan, rätt till lek, vila och fritid och rätt att få säga vad de vill. Detta är några av de rättigheter som står nedskrivna i barnkonventionen. I vårt arbetsområde kommer du att få lära dig mer om barnkonventionen där det står skrivet vad vuxna måste tänka på innan de bestämmer något som berör barn. I en rättvis värld ska alla barn ha det bra!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vad betyder ordet rättighet?

Vilka rättigheter har alla barn i världen?

Vad står skrivet i Barnkonventionen?

Vilka rättigheter har störst betydelse för dig i skolan och hemma?

Ord och begrepp: barnkonventionen, rättighet, skyldighet, behov, önskan, inflytande, delaktighet, ansvar

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:
titta på filmer samt läsa och lyssna på information som handlar om barnets rätt och barnkonventionen

samtala kring barnets rättigheter utifrån vad som står skrivet i barnkonventionen

skapa bilder och dramatisera utifrån några olika artiklar i barnkonventionen

resonera kring vilka artiklar som är viktigast för oss

presentera några olika artiklar i barnkonventionen på en gemensam Mysing

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du deltar aktivt i olika diskussioner genom att framföra synpunkter, kommentera och ställa frågor samt presenterar på olika sätt vad barnets rättigheter utifrån barnkonventionen innebär.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3