Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 procent och statistik

Skapad 2020-02-18 08:33 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Beräkningar av procent, promille och sannolikhet.
Grundskola 9 Matematik
I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar med procent och statistik.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området. Procent och statistik ska du kunna: 

 • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent: beräkna andelen, beräkna delen, beräkna det hela
 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, som till exempel ränteberäkningar och statistik 
 • tolka lådagram och andra typer av diagram
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med förändringsfaktorn
 • räkna med promille

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.

Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning.

Vecka 8
Beräkna delen, beräkna det hela, beräkna andelen (Grön del. sid. 144 - 147 eller Blå del sid. 158 - 161).

Vecka 9
Förändringsfaktor, upprepad förändring (Grön del. sid. 148 - 149 eller Blå del sid. 162 - 163).

Vecka 10

SPORTLOV

Vecka 11
Statistik (medelvärde, median, typvärde och variationsbredd) och lådagram, även procentenheter
(Grön del. sid. 150 - 153 eller Blå del sid. 164 - 166)

DIAGNOS

Vecka 12
Problemlösning med procent 
Röd kurs: Fördjupning (sid. 168 - 169)
Alternativ: Jobba med arbetsblad

Vecka 13

Mer om statistik
Promille och ppm 
Röd kurs: Fördjupning (sid. 170 - 172)
Alternativ: Jobba med arbetsblad

Repetition och test. 

 

Länkar:

Andelen, delen och det hela

Ökning och minskning

Förändringsfaktor

Procent och procentenheter

Statistik 

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av: Procent och statistik

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Procent
Se kommentar
Har viss insikt i procent. Har svårigheter med omvandlingar av bråkform -decimalform - procent. Hanterar enkla procentuträkningar.
Hanterar oftast med säkerhet omvandlingar av bråkform - decimalform - procent. Hanterar oftast medelsvåra procentuträkningar.
Hanterar nästan alltid med säkerhet omvandlingar av bråkform - decimalform - procent. Hanterar nästan alltid procentuträkningar och väljer oftast lämplig metod. Kan oftast föra ett djupare resonemang kring procentbegreppet och dess betydelse.
Är säker på de olika valen av strategier för att omvandla korrekt kring bråkform - decimalform - procent. Hanterar procentuträkningar och väljer lämplig metod. Kan föra ett djupare resonemang kring procentbegreppet och dess betydelse.
Statistik, tabeller och diagram
Se kommentar
Du kan göra enkla avläsningar i olika diagram men har svårt dra slutsatser och beräkna statistiska värden.
Du kan avläsa och tolka olika typer av tabeller och diagram. Du kan beräkna medelvärde.
Du kan avläsa och göra egna frekvenstabeller. Du kan beräkna och skilja mellan medelvärde, median, typvärde och variationsbredd.
Du visar stor säkerhet vid avläsningar och tolkningar av diagram och tabeller. Du kan ta fram eller beräkna data då medelvärde eller median är känt.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Redovisning och matematiskt språk
Se kommentar
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: