Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi

Skapad 2020-02-18 09:11 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Samhällsekonomi handlar om hela samhällets ekonomi och det berör hushållens ekonomi, företagens ekonomi, bankers ekonomi och statens offentliga ekonomi. Nationalekonomi kallas det samhällsvetenskapliga ämne som studerar just ett samhälles ekonomi och de aktörer som styr samhällsekonomin.

Innehåll

SAMHÄLLETS EKONOMI

 

Syfte/mål:

 • Kunskap om viktiga aktörer i samhällsekonomin och hur de påverkar varandra

 • Förstå hur samhällsekonomiska förändringar påverkar din egen ekonomi

 • Kunskap om att samhället kan organiseras på olika sätt

 

Centralt innehåll:

 • Vad ekonomi är och vilka aktörerna i samhällsekonomin är
 • Olika ekonomiska ideologier och system
 • Ekonomisk tillväxt och konjunkturer
 • Inflationen och dess följder
 • Offentliga sektorns betydelse för ekonomin
 • Ekonomiska politikens mål och medel
 • Finans- och penningpolitik

 

Kunskapskrav:

Se nedan i matrisen

 
 

 

 

Resurser/faktamaterial:

 • Digilär arbetsområde ”Vad är Samhällsekonomi?”
 • Instuderingsfrågor i Digilär
 • Filmer kring samhällsekonomi
 • Diskussioner i klassrummet
 • PP som bifogas
 • Förteckning över vad du behöver kunna inför redovisningen/provet 

  

Arbetssätt (Undervisningen och konkreta mål):

 • Lärarledda genomgångar som introduktion och översikt till respektive kunskapsområden
 • Läsa och göra arbetsfrågor i Digilär
 • Övningar och cases där du får utveckla följande förmågor:
 • Artikelanalys där du får träna dig att se samband mellan ideologi, ekonomi och massmedia
 • Att via steg-för-steg-modellen kunna förklara hur samhällsekonomin och dess aktörer fungerar och påverkar varandra.
 • Att via en begreppsordlista tillägna dig begrepp
 • Att öva dig att kunna använda begrepp och språkligt uttrycka dig för att förklara hur olika samhällsförhållanden påverkar samhället och dig t ex inflationens effekter
 • Träna dig att se orsak-verkan genom att skriva svar på exempelvis instuderingsfrågor.

 

Examination (Bedömningssituationer):

 • Muntligt genom deltagande i klassrumsdiskussioner
 • Skriftligt prov i Digiexam

Uppgifter

 • Vad du behöver kunna inför provet i Samhällets ekonomi

 • PP Samhällsekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b

Samhällens organisation

F
E
C
A
Samhällens organisation och bakomliggande idéer
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Samband och slutsatser om likheter och skillnader
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Mänskliga rättigheter
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Historiska förutsättningar och nutida förhållanden
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Analysera samhällsfrågor

F
E
C
A
Orsaker och konsekvenser
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Begrepp, teorier, modeller och metoder
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Diskutera lösningar
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Argumentera för sin ståndpunkt
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Konsumenträtt och ekonomi

F
E
C
A
Privat- och samhällsekonomi
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: