Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1900-talet

Skapad 2020-02-18 09:22 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Gleerups Svenska 5 - 1900-talet.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Pedagogisk planering för ämnet svenska och inom området "1900-talet" - Gleerups Svenska 5, 1900-talet.

Innehåll

Mål

 

Samtala

 

 • kunna samtala om ett ämne
 • kunna planera och sedan berätta om ett ämne för klassen

 

Skriva

 

 • kunna skriva berättande text med tydlig handling
 • kunna skriva olika texter till olika mottagare
 • kunna använda regler för språkriktighet
 • kunna bearbeta en text

 

Läsa

 

 • kunna använda olika lässtrategier
 • kunna sammanfatta olika typer av texter
 • kunna berätta om sina upplevelser och reflektioner efter sin läsning
 • kunna resonera om innehållet i en text
 • kunna jämföra texter

 

Tidsperiod: Mars - april 2020 (med reservation för ändringar).

 

 

Undervisning genom arbete med digitala läromedel och andra läromedel individuellt, i par och i grupp.

 

 

Bedömningen baseras på det muntliga och skriftliga underlag som eleverna lämnar in efter deltagandet på lektionerna.

Kunskapskraven nedan redogör för de minsta kraven för att uppnå betyget E i årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
1900-talet

Samtala

Lågt
Bra
Utmärkt
Samtala om ett ämne
Du kan delvis ta del av ett samtal inom ämnet 1900-talet och kan delvis bidra med dina tankar och åsikter. Du behöver en del hjälp för att formulera dig i tal. Du kan delvis planera och berätta om ett ämne för klassen, du behöver en hel del stöd till det.
Du kan ta del av ett samtal inom ämnet 1900-talet och kan bidra med utvecklade tankar och åsikter som gör att samtalet utvecklas. Du kan skapa en utvecklad planering och berätta om ett ämne för klassen.
Du kan ta del av ett samtal inom ämnet 1900-talet och kan bidra med välutvecklade tankar och åsikter som gör att samtalet utvecklas och bidrar till mening och lärande. Du kan skapa en välutvecklad planering och berätta om ett ämne för klassen med inledning och avslutning.

Skriva

Lågt
Bra
Utmärkt
Berättande texter
Du kan delvis skriva en berättade text med relativ tydlig handling och struktur.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling och relativt tydlig struktur. Du använder delvis reglerna för språkriktighet.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling och tydlig struktur. Du använder dig av reglerna för språkriktighet.
Mottagare
Du kan delvis anpassa texten till olika mottagare genom att få stöd.
Du kan anpassa texten till olika mottagare.
Du kan anpassa texten till olika mottagare och du kan använda ett utvecklat och nyanserat språk.
Bearbeta och förbättra.
Du kan göra små ändringar och förbättringar av din text efter feedback. Du behöver stöd för att ändra och förbättra din text.
Du kan göra ändringar och förbättringar av din text efter feedback.
Du kan reflektera över din text efter feedback samt utveckla och förbättra den med dina egna reflektioner som grund.

Läsa

Lågt
Bra
Utmärkt
Lässtrategier
Du kan använda dig av någon lässtrategi för att läsa, förstå och sammanfatta texten. Du skriver enkla sammanfattningar och kan delvis berätta om dina upplevelser efter läsningen.
Du kan använda dig av några lässtrategier för att läsa, förstå och sammanfatta texten. Du skriver utvecklade sammanfattningar och kan redogöra för dina upplevelser på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dig av många lässtrategier för att läsa, förstå och sammanfatta texten. Du skriver välutvecklade sammanfattningar och kan redogöra för dina upplevelser på ett välutvecklat sätt genom att använda dig av ett rikt och nyanserat språk.
Resonemang och jämförelser
Du kan delvis resonera om innehållet av din text (berätta vad du har valt att skriva om och varför). Du kan delvis jämföra olika texter och dra några enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan dem.
Du kan resonera om innehållet av din text (berätta vad du har valt att skriva om och varför). Du kan jämföra olika texter och dra några utvecklade slutsatser om likheter och skillnader mellan dem.
Du kan resonera om innehållet av din text (berätta vad du har valt att skriva om och varför). Du kan jämföra olika texter och dra några välutvecklade slutsatser om likheter och skillnader mellan dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: