Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering språk och kommunikation

Skapad 2020-02-18 13:23 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Övergripande planering för språk och kommunikation

Innehåll

 

 

Planering språk och kommunikation

 

Under barnets tid på förskolan, från år 1 till och med år 5, ska varje barn få förutsättningar att utvecklas språkligt. I förskolans läroplan, Lpfö18, finns flera strävansmål gällande språk och kommunikation. Det språkliga och kommunikativa innehållet utgår från dessa men hur vi arbetar med dem är upp till varje förskollärare att planera. På Tullmästarens förskola ser vi dessa mål som riktningar och erbjudanden för barnen, det innebär att vi arbetar med språk och kommunikation på många olika sätt och under olika tidpunkter. Språk ser även olika ut för olika åldrar. Vi i förskolan skiljer oss från skolan på det sätt att vi inte behöver checka av att barnen faktiskt lärt sig, för oss räcker det med att vi erbjudit och ser progression i barnets lärande.

 

Språkutveckling i förskolan sker i det dagliga lärandet. I alla situationer under dagen tränar vi språket. Som pedagog är det viktigt att använda ett tydligt språk med barnen. Vi samtalar i alla olika situationer som till exempel i matsituationen, vid på- och avklädning, blöjbyten och i olika aktiviteter både i projekt och fria aktiviteter. Blöjbyten med de yngre barnen ser vi som ett tillfälle till samtal och att se varje enskilt barn. 

 

Genom att använda tecken som stöd och/ eller bilder kan vi förstärka ord och göra språket ännu mer tydligt för barnen. Alla barn (flerspråkiga, barn med försenad språkutveckling, barn med kommunikationssvårigheter) gynnas av tecken och bilder. Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling.

 

Sagoläsning (böcker och digitala böcker) där barnet är aktivt med och berättar vad som händer i berättelsen sker dagligen i verksamheten. I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Barnen reflekterar varje dag över sitt eget lärande både i grupp och enskilt och återberättandet är en stor del av vår dagliga verksamhet. I våra lärmiljöer finns dokumentation och bilder som uppmuntrar till samtal genom att uttrycka sina tankar och ställa olika nyfikenhetsfrågor.

 

Vi erbjuder olika aktiviteter med bokstäver och skriftspråk, som till exempel barnens namn, att känna igen symboler, bilda enkla ord, skriva och läsa.

 

Vi lär av varandras olika språk och barn som till exempel kan engelska uppmuntrar vi att lära ut ord och siffror till sina kompisar vilket brukar vara uppskattat. På våra traditioner sjunger vi sånger på andra språk och använder även tecken som stöd. Vi läser digitala böcker och sjunger sånger på olika språk.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: