👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Sunnanäng 2021-2022 "Vem ser Dim?"

Skapad 2020-02-20 11:04 i Kanaljens förskola Hofors
Förskola
Här kommer en beskrivning hr vi tänker arbeta på avdelning Sunnanäng kring en bok vi har valt: "Vem ser Dim?"

Innehåll

Syfte - bärande idéer

Vi vill använda barnboken “Vem ser Dim” av som verktyg för att komma åt de mål och utvecklingsområden som är aktuella för läsåret. Vi tror att boken kan komma att ge barnen många tillfällen att både samtala, arbeta hundraspråkligt samt att utforska något tillsammans. Att både barn och vuxna samlas kring ett speciellt område tror vi är ett meningsfullt  sätt för att närma oss läroplanens valda mål.

 

Grunden för allt lärande är kommunikation, och vi vill att barnen ska få många möjligheter till kommunikation på flera sätt: genom samtal, genom estetiska uttryckssätt och genom digital teknik.

 

Det är också ett sätt för oss att lära oss mer om barnen i gruppen. Vad tycker de om att göra? På vilka olika sätt undersöker de sin värld? På vilka olika sätt lär de sig saker och delar med sig av sina upptäckter?  Vi vill också genom arbetet med boken främja barnens relationsbyggande.

Mål

Arbetsplanens mål

Från arbetsplan:

 

 • Öka kunskapen och användandet av dans och drama som uttryckssätt i undervisningen.

 • Öka kunskapen och användandet av teknik, fysik och kemi i undervisningen.

 • Öka kunskapen om att använda digitala verktyg i undervisningen.

Avdelningens egna mål

 

 • Vi vill att barnen ska öka sina kommunikativa förmågor genom att få mötas i meningsfulla samtal

 • Vi vill introducera och fördjupa användandet av olika estetiska uttryckssätt, t.ex. lera, måleri, tecknande, dans, drama och papier mache

 • Vi vill att barnen ska få introduceras för och använda några digitala tekniker, t.ex. qr-koder, skapa egna sagor digitalt och projicering

Förhållningssätt

Vi ska låta projektets olika delar och aktiviteter ta tid, låta barnen prova flera gånger.

Vi ska använda oss av pedagogisk dokumentation för att se och följa barnens lärprocesser

 

Vi ska utveckla miljön på avdelningen så att det syns att vi arbetar med projektet, så att barnen får möjlighet att mötas i samtal, lek och undersökande under hela dagen.

Utvärdering

 • Kan vi höra att de använder fler och nya ord?

 • Kan vi se att de utvecklat nya färdigheter kopplade till olika estetiska uttryckssätt?

 • Kan vi se att de utvecklat nya färdigheter kopplade till digitala tekniker?

 

Vi följer upp projektet varje vecka under vår reflektionstid och utvärderar det i samband med terminsutvärderingen med start under höstterminen 2021

Genomförande

Vi kommer att börja med att läsa boken för barnen i mindre grupper. Då boken finns på Polyglutt på barnens hemspråk kommer vi att läsa/lyssna på den flera gånger på olika språk. Vi kommer att se hur barnen tar till sig boken och därefter gå vidare utifrån barnens visade intresse och dela upp barnen.

Vi kommer att arbeta med projektet några dagar i veckan.

Vi kommer att starta dagen med en samling och därefter presentera dagens stationer kopplade till projektet.

Vi kommer att reflektera över projektet och hur vi ska fortsätta under måndagens reflektionstid.

Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen i små grupper.

 

Utifrån enhetens arbete mot diskriminering och kränkande behandling kommer vi att göra filmobservationer där vi tittar på vuxnas förhållningssätt utifrån vår valda nyfikenhetsfråga: “Vilka egenskaper hos barnen premieras i hos barnen i styrda aktiviteter? ”Egna initiativ, sitta tyst och still?”

Dokumentation

Vi kommer att använda oss av olika observationsprotokoll för att ha ett råmaterial att använda under reflektion. Vi kommer att fotografera/filma och vi kommer att göra lärloggar på Unikum. En pärm kommer också att göras iordning för att samla material kopplat till projektet i. 

Vi kommer att reflektera med barnen genom foto och film. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18