Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOTTEN Rutinsituation - inomhuslek i våra lek- och lärmiljöer

Skapad 2020-02-21 09:28 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
”I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.” Lpfö 18

Innehåll

Syfte

Barnen ska få vara i lekinspirerande miljöer med lockande och utmanande material som leder till möten och interaktion med andra barn och pedagoger. Miljöerna och materialen ska vara varierade för att locka till olika sorters lekar.
Barnen ska få tillfälle att utveckla goda relationer och samspel med andra, det vill säga förmågan att visa hänsyn, ge och ta, få förståelse för andras önskningar och delta i lärande genom lustfylld lek samt få hjälp med att lösa konflikter.

 

Hur?

Under avdelningsreflektionerna har vi tillfälle att prata om miljöernas inverkan på barnen. Vilka miljöer fungerar bra, eller mindre bra, och tänkbara förändringar för att förbättra. Vi ska erbjuda plats för att måla, rita och skapa, bygga, roll- och fantasileka, undersöka (vatten, ljus, teknik mm), pussla - plocka - sortera, höra sagor, bläddra i böcker och använda lärplattan för att ”läsa” digitala böcker, leka utrymmeskrävande/grovmotoriska lekar samt vila. Vi ser kontinuerligt över om materialet behöver bytas ut eller förnyas.

Pedagogernas roll är att aktivt delta genom att sitta med på golvet eller på en pall i barnens höjd och följa barnens lek samt ibland tillföra idéer, material eller frågor för fortsatt lek. Pedagogerna förebygger och hanterar konflikter tillsammans med barnen.
Pedagogerna planerar, initierar och leder också lekar med ett förutbestämt innehåll i undervisningen.

 

Dokumentation

Vid några tillfällen per termin fotograferar vi och skriver ner det barnen gör/säger för att ha som underlag till avdelningsreflektioner om barnens lek och samspel samt lek- och lärmiljöer.

 

Vilka?

Alla vi på Kotten.

 

När?

Under Kottenåret.

 

Uppföljning

Vi reflekterar om gruppens lärande med foton och anteckningar som underlag under fredagsreflektionen någon gång per termin eller vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: