👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och elektricitet

Skapad 2020-02-23 16:51 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vad är egentligen energi och kan det någonsin ta slut? Kan man få mer energi och hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför kan det bli strömavbrott och hur fungerar en elvisp? Vi ska prata mycket om vad energi är och hur våra val av energi påverkar miljön. Vi ska också titta på hur energi kopplas ihop med elektricitet och vilka olika energikällor som finns.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

Utveckla din: 

Procedurförmåga

 • genomföra undersökningar om energi och elektricitet. 

Begreppsliga förmåga

 • använda begrepp inom fysik och teknik när du pratar eller skriver om energi och elektricitet.

Kommunikativa förmåga

 • kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi och miljö. 

Analysförmåga

 • värdera hur olika val av energikällor har påverkat människan, samhället och miljön. 
 • beskriva och förklara samband som handlar om energi. 
 • känna igen och analysera tekniska lösningar för energi. 

 

Arbetsområdet

Under det här projektet kommer vi att arbeta med vad energi är, vad som menas med energiprincipen och att det finns olika energiformer. Energi används bland annat till elektricitet och vi kommer att studera hur elektriska apparater påverkar oss och vårt sätt att leva. Vi kommer även att kolla hur dessa elektriska apparater är uppbyggda och hur dessa fungerar. Vi kommer även att kolla på hur vi kan utvinna energi från naturen i olika energikällor. Under det här projektet kommer du att få mer kunskap om hur vår energianvändning kan påverka miljön. Vi kommer även att studera vilka olika energikällor som finns samt fördelar och nackdelar med dessa. 

 

Centrala begrepp 
energiformer, energiprincipen, rörelseenergi, värmeenergi, strålningsenergi, elektrisk energi, lägesenergi, omvandlas, isolering, energikälla, fossila bränslen, förnybar energi, icke förnybar energi, kraftverk, vattenkraft, vindkraftverk, biobränsle/gas, solenergi, solfångare, kärnkraftverk, kolkraft, växthuseffekt, elektricitet, sluten krets, seriekoppling, parallellkoppling, kopplingsschema, strömavbrott, strömkälla, batteri, pluspol, minuspol, elektriska ledare och isolator. 

Arbetssätt                                                                          

Under projektets gång kommer vi att: 

 • ha gemensamma genomgångar. 
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter. 
 • arbeta med övningsuppgifter. 
 • se på filmer. 
 • träna på expertord och begrepp kopplade till området. 
 • göra laborationer kopplat till elektricitet. 
 • studera hur elektriska apparater är uppbyggda och fungerar.
 • öva på att samtala och diskutera. 
 • argumentera fördelar och nackdelar med olika energikällor. 
 • skriftligt visa dina kunskaper i din argumenterande text. 
 • muntligt redovisa dina kunskaper i form av presentation.
 • praktiskt visa dina kunskaper under laborationer. 
 • (studiebesök på energiverkstaden). 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6

Matriser

Fy Tk
Energi och elektricitet

------------>
------------>
------------>
------------>
Samtala och diskutera
Samtala och diskutera om frågor som rör energi, teknik och miljö.
 • Sv  A 6
 • Bi  A 6
 • Fy  A 6
 • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik och miljö.
Samtal och diskussioner om frågor som rör energi, teknik och miljö. Jag är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Samtal och diskussioner om frågor som rör energi, teknik och miljö. Jag är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta åsikter.
Samtal och diskussioner om frågor som rör energi, teknik och miljö. Jag kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Kunskaper om energi
* energiprincipen * energiformer * energiflöde * isolering * förnybar energi * icke förnybar energi
 • Fy  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om * energiprincipen * energiformer * energiflöde * isolering * förnybar energi * icke förnybar energi
Jag har grundläggande kunskaper om * energiprincipen * energiformer * energiflöde * isolering * förnybar energi * icke förnybar energi
Jag har goda kunskaper om * energiprincipen * energiformer * energiflöde * isolering * förnybar energi * icke förnybar energi
Jag har mycket goda kunskaper om * energiprincipen * energiformer * energiflöde * isolering * förnybar energi * icke förnybar energi
Energi och miljö
* förnybar energi * icke förnybar energi * växthuseffekten
 • Fy  A 6
 • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om energikällor och hur de påverkar miljön.
Jag har grundläggande kunskaper om * förnybar energi * icke förnybar energi * växthuseffekten Jag använder mina kunskaper när jag resonerar om energikällor och hur de påverkar miljön.
Jag har goda kunskaper om * förnybar energi * icke förnybar energi * växthuseffekten Jag använder mina kunskaper när jag resonerar om energikällor och hur de påverkar miljön.
Jag har mycket goda kunskaper om * förnybar energi * icke förnybar energi * växthuseffekten Jag använder mina kunskaper när jag resonerar om energikällor och hur de påverkar miljön.
Elektricitet
Kunskaper om elektricitet. Hur väl jag förklarar och använder begrepp.
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har grundläggande kunskaper om elektricitet.
Jag har grundläggande kunskaper om elektricitet. Jag visar det t.ex. genom att förklara vad som menas med en sluten krets. I mina förklaringar använder jag några av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om elektricitet. Jag visar det t.ex. genom att förklara hur elektriska kretsar kan kopplas ihop på olika sätt I mina förklaringar använder jag flera av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om elektricitet. Jag visar det t.ex. genom att förklara hur elektriska kretsar kan kopplas ihop på olika sätt. I mina förklaringar använder jag många av fysikens begrepp.
Magnetism
Kunskaper om magnetism. Hur väl jag förklarar och använder begrepp.
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har grundläggande kunskaper om magnetism.
Jag har grundläggande kunskaper om magnetism. Jag visar det genom att berätta något om hur magneter fungerar. I mina förklaringar använder jag några av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om magnetism. Jag visar det genom att förklara hur olika magneter fungerar. I mina förklaringar använder jag flera av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om magnetism. Jag visar det genom att förklara hur olika magneter fungerar. I mina förklaringar använder jag många av fysikens begrepp.
Tekniska lösningar
Förklarar hur delarna i t.ex. en ficklampa och elvisp samverkar.
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan namnge och peka ut några delar som är viktiga för att en ficklampa och/eller elvisp ska fungera.
Jag kan namnge och peka ut några delar i t.ex. en ficklampa och/eller elvisp som är viktiga för att den ska fungera.
Jag kan förklara hur delarna i t.ex. en ficklampa och en elvisp arbetar tillsammans för att de ska fungera.
Jag kan förklara hur delarna i t.ex. en ficklampa och en elvisp arbetar tillsammans för att de ska fungera. Jag kan också ge exempel på andra tekniska föremål som fungerar på samma sätt.