Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskaplig uppsats 2020

Skapad 2020-02-24 11:53 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Skriva uppsats där faktadel och åsikter är tydligt åtskilda- kring litteraturhistoria
Grundskola 8 Svenska
Nu tränar vi på att skriva en vetenskaplig uppsats, på att referera och skriva fotnoter.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Syftet med arbetsområdet är att träna förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att söka information från olika källor. Du kommer också få öva på att läsa och analysera faktatexter, tidningsartiklar och skönlitteratur för olika syften. Detta betyder att du tränar på att läsa olika typer av litteratur samt på att tolka och analysera det du läser.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga att analysera det vi läser samt att föra ett resonemang kring det lästa, hur underbyggda dina resonemang är. Detta visar du genom att ställa frågor/svara på frågor vid genomgångar samt i det du själv producerar.

Jag bedömer din förmåga att dra slutsatser, hur du kopplar epokerna, litteraturen och författarna till historien och kulturen som rådde. Även detta visar du i det du själv producerar.

Jag bedömer din förmåga att formulera dig i skrift. Detta visar du genom vilket ordförråd och vilken meningsbyggnad du använder, genom att ha en klar struktur i din text och genom att tydligt föra fram dina tankar och ditt resonemang. Hur väl du kan hålla dig till den aktuella formen av skrivande visar du in den vetenskapliga uppsats som du skriver.

Jag bedömer din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Det visar du genom att med rätt ordval och struktur lyckas förmedla ditt budskap. Du visar den här förmågan genom att förklara ämnesspecifika ord, skriva enligt textgenren d v s hålla dig neutral i faktadelarna och att bara ange dina egna åsikter i diskussionsdelen.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

   v. 2

Fre

¤ Introduktion

 

¤ Genomgångsfilm om epokerna.

 

v. 3

Mån, ons, fre

¤ Forts. genomgångsfilmer.

¤ Texter och deras författare

 

v. 4

Mån

¤ Epokerna forts.

 

Ons

¤ Genomgång arbetsuppgift

¤ Eget arbete

                                                                                        

Fre                                                                                 

¤ Eget arbete, faktasök och sammanställande av information                                 

 

 

v. 5 Mån, Ons, Fre

¤ Eget arbete med din uppsats

 

v. 6               

Mån, Ons, Fre                                                               

¤ Eget arbeta med din uppsats                                      

 

v. 7

Mån, Ons, Fre                                                               

¤ Eget arbete med din uppsats                                      

¤ Inlämning i slutet av lektionen fredag.

 

v 9 Skriv källresonemang på måndagen.

Läxa: Utvärdera arbetsområdet på Unikum.   

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Läsa en egen vald bok, skriven av ”din” författare, samt analysera den. (Om du läser sakta kan du välja att använda en bok som du tidigare har läst och som du bara behöver fräscha upp minnet om.)

2 Samla fakta kring en författare och en epok.

3 Skriva en vetenskaplig uppsats enligt den struktur som jag ger er.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra genom att jag markerar hur långt du kommit i de olika kunskapskraven i matrisen.

 

1 Vad anser du att du har lärt dig under arbetsområdet?

2 Vad tyckte du var lättast respektive svårast?

3 Vad tycker du om din egen arbetsinsats?

4 Vad ska du tänka på nästa gång du ska skriv en vetenskaplig text?

 

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

Kunskapskrav
E
C
A
4 Resonera om verk och upphovsman
Eleven kan föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan hitta några kopplingar mellan epoken, författaren och det verk vi läser.
Du hittar flera kopplingar och objektivt motiverar och utvecklar ditt resonemang med tydlig logik. Kulturella, sociala, historiska eller politiska.
Du resonerar kring hur man skrev för att påverka, beröra eller skapa opinion, ditt resonemang har stöd i litteraturen.
5 Dra slutsatser
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan förklara viss del om hur verket påverkats av dessa.
Du känner till mer om tidsperioden som gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/s.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en faktatext.
Du följer formen för en faktatext relativt väl.
Du följer formen för en faktatext väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
8a Söka och sammanställa källor
Söka, välja ut och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor
Du hämtar information från någon angiven källa, men följer inte helt mallen.
Du hämtar information från minst två angivna källor.
Du hämtar information och anger källa från minst två olika typer av källor.
8b Söka och sammanställa källor
Kritiskt granska källorna
Eleven för då resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du presenterar någon tanke om källans trovärdighet och användbarhet utifrån logik och fakta.
Du presenterar några tankar om källornas trovärdighet och användbarhet. Du ser flera kopplingar och kan utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar några tankar om källornas trovärdighet och användbarhet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till någon källa och kan skriva en enkel källförteckning. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till några källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: