Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling & lärande - Pärlan vt20

Skapad 2020-02-25 07:11 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
omsorg, utveckling och lärande vt20
Förskola
Vår pedagogiska verksamhet och miljö är i kontinuerlig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem utmaningar i såväl inne- som utemiljön och i de projekt vi arbetar med. Både miljön och materialet presenteras på ett tilltalande sätt och är föränderligt, experimenterande och tillgängligt för barnen. Vi presenterar miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av rum som ger meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. De teman och projekt vi jobbar med synliggörs i våra miljöer.

Innehåll

 

 

Planerade insatser

 

 • Tema frukt:

  • Genom vårt tema vill vi få in olika matematiska begrepp. Vi tror att genom att vi vuxna använder oss av rätt matematiska begrepp kommer barnen få en förförståelse för begreppen. I verksamheten och temat skapas situationer och aktiviteter där barnen får uppleva olika matematiska begrepp som längd, vikt, former, mönster osv.

 • Lägesord:

  • Genom aktiviteter, sagor och vardagssituationer tydliggörs lägesord för att skapa en förståelse hos barnen. 

 • Rörelse:

  • I aktiviteter göra olika rörelser eller följa instruktioner och genom detta uppleva matematik med kroppen. Det kommer att erbjudas både med och utan musik.

 • Dilemman i vardagen: 

  • Genom att vara närvarande vuxna kunna hjälpa barnen att finna olika lösningar på de funderingar eller dilemman som uppstår i vardagen. 

 • Räkneramsa:

  • I vår verksamhet få in räkneramsor i olika situationer och genom de skapa en förståelse för ordningsföljd och antal.

 

 Målkriterier

 • med stöttning av vuxna lösa dilemman som sker i vardagen.
 • barnen använder spontant/eget initiativ begrepp som kopplas till mängd, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring.
 • undersöker och prova olika lösningar kring material.
 • barnen kommunicerar med hjälp av olika uttrycksformer, såsom att använda hela kroppen och göra rörelser när vi ex sjunger. Metodval

 

 • Observationer 

 • Reflektion i arbetslaget

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag kan..."

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: