Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragden: Pedagogisk planering med koppling till Läslyftet 2019/20 Glanshammars förskolor

Skapad 2020-02-26 13:57 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2019/20 Läslyftet: Teknik i barnlitteraturen, Boksamtal om naturvetenskap.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Barngruppen skolades in under hösten -19 så fokus har legat på inskolningar, trygghet och lära känna varandra. Vissa delar av personalen har bytts ut. 

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

 Barngruppen flyttade över på ny avdelning i januari, samtidigt började en ny förskollärare i gruppen i slutet på januari. Så mycket fokus första tiden har varit att lära känna den nya pedagogen, att sätta gemensamma rutiner och få till ett bra samarbete. 3 barn byter avdelning i slutet av februari början av mars och 3 nya barn skolas in under vecka 11 & 12. 

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

Vi har två större rum och ett mindre (lägenheten) samt vårat skaparrum. Miljön är rätt så skral och vi behöver fundera igenom vad vi erbjuder barnen och vad vi eventuellt kan ändra och förbättra. 

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

En nyexaminerad förskollärare, blev klar januari 2020. Intresse för att jobba mycket ute, fortfarande "ny" i sin yrkesroll.

3 barnskötare med olika arbetserfarenheter, med många olika kompetenser och kompletterar varandra på ett bra sätt.

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi har valt att arbeta med Mamma Mu och Kråkan, utgår från boken kring när Mamma Mu åker rutschkana. Detta är kopplat till Läslyftet som gäller för hela förskolan under denna termin. Vi formar vårt projekt utefter det. 

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

För att skapa ett intresse hos barnen för vad teknik kan vara i vardagen samt få förståelse för hur det kan användas. Samtidigt försöka fånga barnens intresse genom att koppla till figurerna Mamma Mu & Kråkan. 

4. Förhållningssätt 

   -Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

Vi skapar gemensamma rutiner kring hur vi ska göra i hallen (några barn och en pedagog i taget) med mat (bestämda bord och pedagoger som roterar) och vila ( vilka barn kan sova i samma rum/behöver eget rum) för att det ska fungera så bra som möjligt för alla.

  -Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

Vi kommer jobba mycket utomhus och att skapa en uteateljé för att skapa och bygga.

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta? 

Vi använder figurerna Mamma Mu & Kråkan i samlingen, ute på gården, under våra utflykter, sjunger sånger kopplade till dem. Detta gör vi för att barnen lättare ska kunna känna igen figurerna och få ett ökat intresse.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vi försöker uppmärksamma på vilket sätt och hur barnen visar intresse och tar tillvara på detta och bygger vidare projektet efterhand. 
   

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: