Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi år 7

Skapad 2011-11-11 10:02 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Ekologi år 8
Grundskola 7 – 8 Biologi

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Ekologi

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Detta område behandlar de stora kretsloppen, vikten av samspelet mellan allt levande samt att ge en ökad förståelse för fotosyntesen. Diskussioner och funderingar kring hur träd, buskar, blommor och svampar fortplantar sig och skaffar sig energi.

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Skriv endast under vad och hur nedan.

Vad ska bedömas?

Ekologi

Detta område behandlar de stora kretsloppen, vikten av samspelet mellan allt levande samt att ge en ökad förståelse för fotosyntesen. Diskutera och fundera kring hur träd, buskar, blommor och svampar fortplantar sig och skaffar sig energi. Examination genom läxförhör, diskussioner och ett avslutande skriftligt prov.

För att nå E på området krävs att eleven skall:
• Känna till indelningen biosfär, ekosystem, samhälle, population och organism
* Vara bekant och enkelt kunna förklara orden biologisk mångfald, konsument, producent och predator.
• Ha förståelse för att olika typer av områden i världen har olika förutsättningar för olika typ av organismer
• Kunna redovisa vad som menas med näringskedja, näringspyramid och kretslopp.
• Visar att den har förståelse för samspelet mellan olika organismer och att detta samspel är avgörande för att ekosystemet skall fungera.
• Enkel förklara vad som menas med fotosyntes och vad som krävs för att den skall fungera
• Ha kunskap om att olika växter förökar sig på olika sätt
• Förståelse för vikten av vattnets betydelse för i evolutionen samt i vårt samhälle idag
• Ha en förståelse för hur en växtcell är uppbyggd och skillnaden mellan denna och en djurcell.
• Veta vem Carl von Linné var och vad han gjort för samhället
• Uppbyggnad och funktioner hos bakterier, mossor, omrbunkar, blommor och träd.
• Lämna in sin skriftliga analys om växthuseffekten
• Deltaga aktivt i den inspelade diskussionen


Hur ska det bedömas?

Genom diskussioner, argumentationer och genom ett skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: