Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOMMUNIKATION (PEDKOU0)

Skapad 2020-02-28 13:13 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Välkommen till kursen Kommunikation! Du har en spännande kurs framför dig där du kommer få utveckla din förmåga att kommunicera både självständigt och i grupp. Vi kommer arbeta med kommunikation som vetenskapligt ämne, olika teorier om kommunikation samt hur olika sätt att kommunicera kan påverka interaktionen (samspelet) mellan människor. Samtalet och hur vi samtalar kommer vara en viktig del för att förstå vikten av rätt sorts kommunikation. Vi kommer också kika på hur grupper fungerar och arbeta med konflikter som kan uppstå i grupper samt hur kommunikation är ett viktigt redskap i konflikthantering. Min förhoppning är att när kursen är slut ska Du känna, märka och veta om att du själv har blivit bättre på att kommunicera och förstå hur viktig rätt kommunikation är för att samspelet mellan människor ska fungera. //Sara

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

  • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

  • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.

  • Användning av samtal som redskap i kommunikationen.

  • Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.

  • Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.

  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

  • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

Utdrag ur examensmålen (www.skolverket

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

 

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. 

Matriser

Led
KOMMUNIKATION - Lärandematris

E
D
C
B
A
Beskriver människors interaktion och kommunikation.
Beskriver översiktligt Exemplifierar hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Beskriver utförligt Exemplifierar hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Beskriver utförligt och nyanserat. Exemplifierar hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Begrepp och teorianvändning.
Använder med viss säkerhet.
Använder med säkerhet.
Samband och slutsatser
Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Presentation självständigt och i samarbete med andra Planera
Planerar i ett bestämt syfte
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Genomföra
Utifrån planeringen och i samråd med handledare När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och
Efter samråd med handledare. Diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Efter samråd med handledare. Anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Utvärdera
Möjliga alternativa lösningar Föreslår förbättringar vid behov Diskuterar egna och andras attityder, värderingar och handlingar med argument för sina åsikter.
med enkla omdömen utifrån uppsatta mål Diskuterar översiktligt Diskuterar översiktligt och framför enkla argument
med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. Diskuterar utförligt Diskuterar utförligt och framför välgrundade argument
med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. Diskuterar utförligt och nyanserat Diskuterar utförligt och nyanserat och framför välgrundade och nyanserade argument.
Interagerar
med viss säkerhet
med säkerhet
Kommunicerar
viss säkerhet
med säkerhet
Källor
Söker och bearbetar med viss säkerhet info. från olika källor Värderar den med enkla omdömen.
Värderar den med nyanserade omdömen
Värderar den med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: