Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur

Skapad 2020-02-28 21:49 i Montessoriförskolan Vaxholm Fristående förskolor
Förskola
Flera av de äldre barnen visar sedan en tid tillbaka ett stort intresse för flaggor, länder, huvudstäder och världsdelar. Detta intresse ligger till grund för arbetet med kultur-temat som inrymmer både fakta om olika länder och en strävan efter att stärka varje individuellt barns kulturella identitet såväl som att förmedla en positiv syn på olikhet.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Flera av förskolans äldsta barn - Havsörnar + Fiskmåsar - har under en längre tid visat ett stort intresse för flaggor, länder, huvudstäder och världsdelspussel. Barnen har lärt sig en del om hur olika flaggor och världsdelar ser ut och jag vill bygga vidare på deras befintliga kunskaper. Tanken är att vi utgår från Sverige och Vaxholm och tillsammans söker oss vidare ut i världen via de länder som barnen i gruppen har anknytning till. Jag vill uppmärksamma barnen på att vi - både barn och pedagoger - har olika kulturell bakgrund och att olikheter är en tillgång. Vi ska titta på hur olika flaggor ser ut, vilka länder de tillhör, vilka språk som talas i respektive land och vad huvudstäderna heter.

För att barnen ska få så stort inflytande som möjligt över både arbetetssätt och innehåll kan temat komma att justeras beroende på vilka upptäcker vi gör och vilka frågor och idéer som dyker upp under resans gång.

Metod/arbetssätt

Varje barn ska få göra sin egen flaggbok där de ska få måla/rita olika flaggor och i den mån de kan och vill skriva namn på både landet och huvudstaden i fråga. På så sätt får de även träna på att skriva. Eftersom barnen i gruppen har kommit olika långt i sin skrivutveckling kommer vi använder oss av både rörliga alfabetet och vid behov även av sandpappersbokstäver för att titta på hur olika bokstäver ser ut. Barnen kommer att få samarbeta och hjälpa varandra när det gäller att ljuda ihop ord och skriva i flaggböckerna.

För att skapa konkreta upplevelser och erfarenheter gällande geografi ska vi använda oss av en karta över Vaxholm på våra utflykter på onsdagar. Vi markerar på kartan var förskolan ligger och använder den för att titta närmare på var på kartan det aktuella utflyktsmålet ligger i förhållande till förskolan. Vi ska också titta på var barnen i gruppen bor och markera deras hemadresser på kartan för att skapa en personlig koppling till temat för varje barn.

Mål

Målet är att barnen ska få utökade kunskaper om olika flaggors utseende, vilka länder de representerar, vad deras huvudstäder heter och vilka språk som talas. De ska också få en förståelse för att vi har både barn och pedagoger med olika kulturell bakgrund i gruppen och jag vill förmedla en syn på denna olikhet som något positivt och berikande. Arbetet med kultur-temat ska bidra till att stärka varje individuellt barns kulturella identitet.

Barnen ska få prova på att navigera i Vaxholm med hjälp av en karta och även vidareutveckla sina kunskaper om skriftspråket. De barn som redan känner igen många/alla bokstäver får en utmaning i att ljuda ihop och skriva i sina böcker, de barn som ännu inte kan så många bokstäver får möjlighet att lära sig fler och förhoppningsvis kan deras intresse för skriftspråket börja tändas!

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: