Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 10

Skapad 2020-02-29 09:43 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Projektet ”att göra sin röst hörd ”lever under hela dagen. Barnen visar med kroppen, gester, ljud och ord. Vi förstärker med bilder, skapande , sånger och naturfenomenet snö

Innehåll

Projektet:

Vad -Vi fortsätter arbetet med projektet och bygger vidare på barnens intresse för snö, sånger, babblarna och måla 

Hur- Liten kommer med snö och vi gör tecknet kallt och vit

        Liten kommer med sångkort 

Varför -

      - Sångkort visualiserar deras sångintresse på ett nytt sätt som ger ett komplement till rörelser, ord och iPad

 

       -  Kunna uttrycka hur man känner och hur man mår och få ord, bild och tecken på det.

       -Barnen får möjlighet att upptäcka snö och vad som händer med snö tillsammans med alla sina språk och sinnen i en mindre grupp, samma     med färgen! 

————————

Dagrutin: 

    Snö i baljan med babblarna som en aktivitet när vi delar gruppen 

    Fortsätta måla med grönt på händerna  som en aktivitet till grodanintresset, som ytterligare en aktivitet 

     Vi sätter ord på alla känslor som uppstår under dagen och gör tecken!

 

Info:

Vår nya VFUelev  kommer på måndag. Välkommen! 

Vi har fyra nya introduktioner denna vecka som ska få den bästa starten tillsammans med vårdnadshavare

Våra  övergångsrutiner fungerar så bra! Håll i, håll kvar! 

 

Måndag: 

projektdag- Liten kommer med sångkort

Tisdag:

projektdag-Liten kommer med snö och vi gör tecknet kallt och vit

Onsdag: 

Fri lek- fånga barnens intresse i smågrupper—    Snö i baljan med babblarna som en aktivitet när vi delar gruppen, Måla vidare med grön färg på händerna. 

Torsdag: 

Promenad/ Utedag

Fredag

Reflektion tillsammans med barnen 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: