Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektfördjupning_2020/2021 Dungen Grön

Skapad 2020-03-02 10:36 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Vi på Sjöängens förskolor vill ge plats åt högläsning/berättelser/återberättelser/boksamtal/ lek. Syfte Vi vill att högläsning/boksamtal/berättelser ska bli startskottet för barnens kommunikation genom vilket språket får en chans att utvecklas. Vi vill att barnen ska få en positiv och rolig ingång till litteraturen. Främja barns språkutveckling. ”Språk, lärande och identitet” Arbetssätt Vi vill åstadkomma detta genom ett transdisciplinärt arbetssätt. I ett transdisciplinärt arbetssätt bearbetas ett ”projekt ”på ett mångsidigt sätt genom till exempel berättelser, litteratur, samtal, lek, drama, sång, boksamtal, digitala verktyg, musik, bild, form, naturvetenskap, filmer med mera. Barns språkutveckling ska vara i fokus i de undervisningsaktiviteter som planeras och genomförs oavsett om innehållet rör sig om samhällsvetenskap, naturvetenskap, estetiska områden eller matematik. Genom att omge barnen med ord i flera olika situationer såväl i projektarbete som i den dagliga omsorgen. Genom högläsning och boksamtal. Boksamtalet är ett verktyg som bidrar till att ta sig in textens föreställningsvärld. Genom att kartlägga de inre och yttre förutsättningarna för läsmiljön och boksamtalen. Genom att använda sig av genrepedagogik på förskolan. Hur bygger vi upp en återgivande/berättade text? Låta barnen möta olika texttyper. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi och verklighet.

Innehåll

Projektbeskrivning:

Det här är en övergripande planering om ett projekt med många områden. I projektet arbetar vi med allt från språk, skapande, skogen, lek, dramatiseringar, högläsning och berättande på olika sätt. Vi vill att barnen ska få en ingång till litteratur där intresset börjar växa för litteratur, fantasi, kreativitet samt lek och lärande. Vi vill skapa en levande berättarkultur där barnen uppmuntras till spontana och planerade sagostunder och själva blir producenter och delaktiga i berättelser och sagor. 

Vilken förståelse, vilka intressen och förmågor ska barnen utveckla? 

Att få möta litteratur och reflektera kring dess innehåll har en viktig funktions i barnens språkutveckling. Förmågan att förstå text behövs för att återge fakta eller berättelser såväl som att kunna koppla erfarenheter/ saker man hört till en helhet. Detta är därmed en förmåga som övas med upprepningar och reflektioner om olika berättelser. Det handlar om att kunna värdera och granska texter samtidigt som det handlar om upplevelser, fantasi, känna delaktighet, engagemang och motivation. Att få möjligheten att reflektera och tänka tillsammans med andra barn är en språk- såväl som socialt utvecklande aktivitet.

Vårt syfte: "Varför är just dessa lärandeinnehåll viktiga för barnen?"

Att högläsning ska bli startskottet för barnens kommunikation genom vilket språket får en chans att utvecklas.
Att barnen ska få en positiv och rolig ingång till litteratur.
Att projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi och verklighet.

Vår metod: Hur? Aktiviteter 

Vi använder oss av flera metoder för att arbeta mot samma mål. Exempel på hur vi arbetar är genom boksamtal, skogen, fantasivärldar, berättelser, litteratur, samtal, lek, drama, digitala verktyg, musik, bild, form, naturvetenskap, filmer med mera. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: