👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marievik - Kräftan - Guldlock och de tre björnarna - VT20

Skapad 2020-03-02 16:07 i 223951 Förskolan Marievik Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Den här planeringen kommer utgå ifrån projektet "Guldlock och de tre björnarna" i olika fomer

Innehåll

 

 
   

Inledning

 

I våra observationer har vi sett följande…..

 

Att barnen har ett intresse för berättande och spela teater av sagor som de känner igen.

 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Guldlock och de tre björnarna

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 

Vi har delat in barnen i grupper så att de blir trygga med varandra. Detta skapar tillfällen där barnen får möjlighet att övas på att prata inför en mindre grupp. Vi pedagoger får en bättre möjlighet och mer tid till att lyssna på ett enskilt barn.

 

Att få möjlighet att få visa känslor och att utrycka sig verbalt, att lära sig nya ord och begrepp.

 

Samt att våga agera, turtagning (nu får du vänta, nästa gång är det din tur).

 

Vi vill ge barnen möjligheten att få öva sig och se den digitala världen i att projicera och göra filmer.

 

Vi vill ge barnen möjligheten att tänka självkritiskt och att våga leka med orden och att ändra och se vad som händer då.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Vi kommer att arbeta med hjälp av flera olika material så som kartong, färg, lera, klister och digitala verktyg. Genom berättande och dramatisering får barnen även möjlighet att utveckla sitt språk och att utrycka sig i olika sammanhang. Samt utveckla sin förmåga att tänka självkritiskt.

 

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - Utifrån läroplanens första del

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig.

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

 

Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

Vi kommer att dramatisera sagan b.la. i skogen och då får barnen turas om att agera och vi tänker filma detta/fotografera. Barnen kommer sedan att vara med och dokumentera dessa bilder och reflektera/samtala om sagan.

 

Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 

Vi var inne och nosade på det i höstas och upptäckte att barnen var intresserade av dramatisera denna saga.

 

Intresset är fortsatt stort hos barnen så därför vill vi fördjupa oss i dessa fyra sagogestalter.

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Många barn är trygga med varandra och vågar agera i gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18