Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplanering 2019/2020

Skapad 2020-03-05 10:33 i Testskola Medioteket Stockholm Kungsholmen
Förskola
Detta är vår verksamhetsplan för det kommande året. Här samlar vi våra gemensamma målsättningar för hela förskolan, och vad vi valt att fokusera särskilt på. För att se hur det går med arbetet så kopplar vi lärloggar från vår verksamhet till denna plan. Efterhand sker även reflektion och analys till verksamhetsplanen. På så vis kan vi sedan utvärdera och dra slutsatser. På detta sätt kan vi följa vårt systematiska arbete mot bättre kvalitet - och utveckla planen för nästa år.

Innehåll

Förskolans läroplan anger att förskolan ska erbjuda barn möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans, rörelse och digitalitet. Där står också att med ett temainriktat, processinriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande och att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära ska balanseras och bilda en helhet. I vårt processinriktat/projekterande arbetssätt vävs såväl språk, naturvetenskap och matematik in i de aktuella projekten. Förskolan skall även arbeta för att utveckla adekvat digital kompetens.
Utvecklingsområde: Digitalisering

Digitalisering är ett förskoleövergripande utvecklingsområde för hela Testförskolan skolplattformens förskola. 

Vid årets slut vill vi:

 • att alla avdelningar ska synliggöra den digitala undervisningen 
 • att kunskapen hos pedagogerna kring digitala hjälpmedel i barns lärande har ökat
 • att ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen

Utvecklingsområde: Kollegialt lärande

Alla pedagoger på Testförskolan skolplattformen är eniga om att vi behöver utveckla vårt kollegiala lärande mellan avdelningarna. 

Mål: Ökat samarbete och utbyte av pedagogiska tankar och idéer.

Aktiviteter: Planeringar som är gemensamma för hela förskolan tilldelas personalgruppen i Planering och Bedömning.Till dessa planeringar kopplas lärlogg för uppföljning, utvärdering och utveckling där samtliga pedagoger skriver i kommentarer som sammanställs vid projektets slut. Till planeringen kopplas Lärloggsinlägg från respektive avdelning som belyser skillnader och likheter. 

Uppföljning

Vi använder Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för uppföljning, inte bara om vad barnen sagt och gjort. Lärandet handlar om att något förändras. För att få fatt i hur barn tänker om något som de vill skaffa sig en förståelse för, måste vi dokumentera och reflektera. Pedagogerna använder Stockholm stads webbaserade kvalitetsindikator (WKI) i det systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra sitt arbete med utveckling och lärande i förskolan. Genom WKI skattar sig pedagogerna utifrån det pedagogiska uppdraget på fem olika nivåer. Den visar hur förskolan utvecklas från oformulerade ställningstagande till medveten reflektion där den egna praktiken granskas mot forskning och vetenskapliga teorier.

 

 

 

Reflektion och analys

(kopiera denna del till analysdelen efter planering blivit tilldelad till gruppen)

 

1. Gör en beskrivning av nuläget som råder i er verksamhet. 

2. Gör en beskrivning av hur er verksamhet har sett ut och vad som behöver utvecklas vidare.

3. Formulera och planera hur utvecklingsinsatserna ska genomföras. Planeringen ligger som grund för arbetet framåt och är kartan som visar oss i rätt riktning.

4. Värdera resultaten ni fått fram i er analys, i förhållande till förskolans läroplan, er verksamhet samt era förväntade effekter. Formulera sedan hur ni ska gå vidare. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: