Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bockarna Bruse

Skapad 2020-03-06 07:30 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi startar upp ett projekt kring sagan Bockarna Bruse för de yngre barnen på orange

Innehåll

 

Fokusområde (vad): 
Språk/Matematik i användandet av Fantasi och sagor

Bakgrund (varför):

Forskning visar att en god taluppfattning är en betydande faktor för barns fortsatta matematikutbildning. Ett exempel är en artikel av Andrews, P. & Sayers, J. (2015). De framhåller att grundläggande räkne- och uppräkningsfärdigheter har visat sig vara en mer robust förutsägare för senare matematisk framgång än nästan någon annan faktor. 

Vi har observerat ett stort intresse hos barnen gällande sagor. De vill ofta att vi pedagoger läser sagor för dem. De yngre barnen har visat ett särskilt stort intresse för Bockarna Bruse.
Läsförmågan hänger samman med barnets språkutveckling. Genom att läsa och sjunga tillsammans med barnen kan de få ett utökat ordförråd samt utveckla sin förmåga att med ett nyanserat och varierat talspråk kunna berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera i olika sammanhang och syften.
 

 

Pedagogfokus:

Genom att använda oss av sagan Bockarna Bruse kan vi under projektet arbeta med de fokusområden som bestämts, Språk och Matematik.
Matematik: Vi fokuserar på barnens förståelse för taluppfattning vilket innebär t ex. räkneramsan, ordningstalen, antal och talnamn.
Språk: Vi fokuserar på att barnen ska få fler begrepp att använda sig av i språket. Genom att pedagogerna samtalar och reflekterar tillsammans med barnen lyfter vi barnens tankar och ger dem möjlighet att argumentera, påverka och kommunicera i olika sammanhang

 

Barnfokus:

Barnen vill höra sagan samt sjunga sången. Vi ser ett tydligt intresse för lek och under projektet tänker vi att barnen kan ”göra” sagan och själva få gestalta de olika karaktärerna samt skapa de olika miljöer som bockarna och trollet befinner sig i.

 

Syftet (varför):

· Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

·        Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

·      Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

·         Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Målformulering (varför på förskolenivå om det behövs):

Vi vill genom fokusområdet att barnen ska få en matematisk grund inför deras fortsatta lärande samt att barnen får tillgång till litteratur/läsning som gynnar barnens språkutveckling.

 

Målkriterier (hur vet vi): Är mål som man kan mäta eller kryssa av tex:

 

·         Barnen använder sig av begrepp som t ex störst, minst eller första, andra, tredje.

 

·         Barnen är delaktiga i skapandet och konstruktionen

 

·         Alla barn är delaktiga i gestaltning av sagan

 

·         Pedagogerna använder begrepp som hör ihop med fokusområdet matematik: Taluppfattning

Arbetssätt (vad, när vilka, vart) är metoden och hur vi tänker arbeta för att nå målen konkret. Dvs nedbrutet till mindre delar tex:

 

 • Genom att dela in barngruppen i mindre grupper under projekttiden.
 • En pedagog ansvarar för en mindre grupp.
 • Pedagogerna ska läsa, sjunga, dramatisera, skapa, konstruera tillsammans med barnen
 • Genom att tillföra olika material som synliggör sagan
 • Pedagogerna ska aktivt använda matematiska begrepp i leken och läsningen.
 • Pedagogerna ska ställa reflektionsfrågor till barnen under projektet gång.

 

Uppdatering April:
Under projektets gång har barnen visat ett stort intresse för att få uppleva sagan på många olika sätt. Vi har förutom att läsa sagan i bokform, haft den som uppläst bok på lärplatta, sjungit sången, dramatiserat med barnen, spelat dockteater. samt läst andra sagor om Bockarna Bruse i nya miljöer som t ex badhuset och på semester. 

Nu när barnen kan sagan utantill finns det förutsättningar att alla barn enskilt får reflektera över sagans innehåll, varför trollet gör som han gör och hur bockarna hanterar situationerna som uppstår, vilket också finns med som ett läroplansmål.
LPFÖ18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: