Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frallan vt-20

Skapad 2020-03-07 15:45 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Förskola
Vi kommer denna termin att jobba vidare med våra mål och har valt att ha Alfons Åberg som tema.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi har fått 8 nya kompisar till Frallan denna termin och är nu 21 barn i gruppen. Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper några timmar av dagen, dessa grupper jobbar sedan på olika sätt med temat. De två grupper som redan startat upp har haft lite "Brainstorming" om Alfons och fått berätta lite om vad de känner till eller vill veta om honom. Vi utgår ifrån vad barnen själva visar intresse för, men också vad vi tycker är aktuellt för tillfället. Vi sitter även i dessa grupper vid lunchen, vilket har visat sig ge en lite lugnare matsituation. Vi kan samtala om det vi upplevt tillsammans och vad vi skulle vilja göra framöver, inga nya kontakter som man måste förhålla sig till. Vi använder oss av vår lärmiljö beroende på vad grupperna har planerat. t.ex. ateljen för skapande, stora lekrummet för rörelse, gården för lekar eller vår närmiljö för att utforska.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna


Målkriterier

1. Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att respektera varandras åsikter

 • Lyssna på vad andra har att säga
 • Delta i andras aktivitetsval

 Målet når vi genom att..

 • vi lyssnar och observerar vad barnet uttrycker för åsikter.
 • vi samtalar med barnen om lika värde och mänskliga rättigheter, både planerat och spontant.
 • vi har hjärtestunder där vi tar upp livskunskap (önskemål från föräldrarna)
 • vi läser böcker, spelar teater, ser filmer, sjunger och läser ramsor om ämnet.
 • vi pedagoger visar respekt och är tydliga med att alla är lika mycket värda.
 • uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Lpfö 18 

2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

3. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

4. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

5. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 Målkriterier

2. Utveckling pågår när varje barn

  • visar intresse för mönster, färg och former i vår omgivning
  • undersöker och använder mönster i sin fria lek

3. Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

  • prova att konstruera efter sina egna och andras idéer

4.  Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att.

  • få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp 

5. Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att.

  • använda sig av nya ord och uttryck i vardagen.

 

Målet når vi genom att

2. 

 • tillsammans med barnen skapa en lustfylld och utmanande lärmiljö
 • vi använder matematiska begrepp i vardagen och synliggör matematiken i barnens aktiviteter
 • reflektera tillsammans med barnen kring deras upplevelser och skapa fortsatt nyfikenhet. 

3.

 • utmana till problemlösningar och låta barnen fundera själva
 • ge barnen tid, rum och ro till eget skapande

4.

 • söka kunskap om hållbar utveckling och klimatförändringar genom böcker, tidningar, filmer mm

5.

 • Leka med ord, sjunga och läsa böcker
 • vara en medforskande, närvarande pedagog och att stödja kommunikationen mellan barnen
 • göra föräldrarna delaktiga genom att låta dem samtala med barnen om vilka ordval man väljer 

Barns delaktighet och inflytande

Mål

6. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 

Målkriterier
6. Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • samarbeta
 • rösta om saker i vardagen

Målet når vi genom att

 

 • låta barnen samarbeta på olika sätt såsom i spel, lek, skapande.
 • göra barnen delaktiga i undervisningen och ge dem ansvar
 • låta barnen rösta på olika saker

 

        Utvärdering vt-20

 

Normer och värden

 

Mål 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vi märker en stor skillnad från tidigare. Barnen lyssnar mycket bättre på vad andra har att säga diskuterar med varandra och kommer på lösningar. Vi ser att fula ord som barnen säger har minskat.  Fler och fler av barnen bjuder in varandra i leken.

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Vi har som pedagoger varit delaktiga i lek och aktivitet och kommit med förslag, ställt frågor för att ge möjligheter till att själva utvecklas på detta område.

Vi har läst mycket böcker som handlat om hur man är en bra kompis.

Dela barnen i mindre grupper där gruppkonstellationen är samma

 

Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

Vi har fått med oss föräldrarna när det gäller nolltolerans av fula ord, diskuterat mycket med barnen, kommit fram till gemensamma lösningar och idéer.

 

 

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vi hör hur barnen benämner kvadrat, cirkel och triangel i olika sammanhang. De blandar olika färger och många av barnen kan benämna deras namn. Lägger mönster med hjälp av olika material, både ute och inne.

 

 

 

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika

Roliga spännande presentationer och uppdrag utifrån dessa. Vi upplever tillsammans och stöttar varandra. Vi pedagoger visar intresse för det barnen gör och säger. Återupprepning vid många tillfällen.

 

 

 

 

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Vi ser att barnen konstruerar både själva och i grupp. De diskuterar med varandra och kommer ofta överens.

 

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Det har funnits mycket olika byggmaterial lättåtkomligt till barnen. Vi har gett barnen möjligheter och tid till skapande. Barnen har fått behålla det som de har skapat

 

 

 

 

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar

Barnen plockar gärna skräp och vet hur man sorterar och vet mycket om var materialet kommer ifrån. Många av barnen vet varför man ska inte slänga skräp i naturen.  

 

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Att få uppleva samma saker upprepade gånger fast på olika sätt. Att praktisera det ute i naturen genom tex skräpplockning. Att leta och hitta information i böcker och på nätet. Att se filmer om hur vi gör när vi sop sorterar. (Barr och Pinne)

 

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vi hör inte lika ofta de hårda ord som sas tidigare, men vi hör heller inga nya ordval.

Däremot hör vi barnen sjunga nya sånger och säga ramsor med nya ord i.

 

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 Lek och bus på ett positivt sett med roliga sånger o ramsor. Detta har skett både på planerade och spontana undervisningstillfällen.

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

 

Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vi ser att barnen själva väljer att göra saker som kräver samarbete, tex i skapandet, spela spel. Vi hör också ibland att barnen palar eller röstar om olika saker.

 

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Påminnelser och återupprepning, från oss pedagoger. Att uppmuntra barnen när de samarbetar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: