Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2020-03-08 17:06 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 Svenska
Under vårterminen kommer vi att skriva olika typer av texter. Vi ska lära oss mer om hur exempelvis en berättande text och hur en faktatext är uppbyggd.

Innehåll

Syfte - Varför?

Centralt innehåll - Vad?

Du kommer att få undervisning om:

 • Skriva berättande och beskrivande texter
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, stavning och skiljetecken
 • Källkritik
 • Strategier för att minnas
 • Informationssökning

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Söka information på internet och värdera om det är en tillförlitlig källa
 • Läsa en given text och ta ut adekvata stödord som strategi för att minnas
 • Skriva egna beskrivande texter utifrån stödord
 • Skriva egna berättande texter utifrån givna instruktioner 
 • Läsa och bedöma kamraters texter

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt
 • Stava vanligt förekommande ord korrekt
 • Ha en tydlig röd tråd i dina berättande texter
 • Använda adekvata stödord i dina minnesanteckningar och utifrån dem skapa beskrivande text
 • Resonera kring och kritiskt granska vilka källor du använder
 • Ge konstruktiv kritik till kamraters texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: