Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

undervisningsplan - Solkatten - Boktema - Bamse och hans vänner - Vt 2021

Skapad 2020-03-10 09:44 i 233321 Förskolan Hanna Rydh Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Den här terminen kommer vi att arbeta med den sista delen av vårat boktema där vi vill att barnen får tillfälle att upptäcka sin egen möjlighet till inflytande. Barnen har fått ta med varsin bok till förskolan och vi skapar teman utifrån böckerna. Nu har turen kommit till flera bamseböcker och då det finns mycket att arbeta med har vi valt att ägna oss åt Bamse och hans vänner hela vårterminen. Det kommer att leda till en variation av arbetsområden så att barnen både får fördjupa sig i intressen de redan har samt får chans att göra nya upptäckter och erfarenheter. Vår förhoppning är också att det leder till samtal hemma som fördjupar barnets lärande och ger en inblick i solkattens undervisning.

Innehåll

 

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på?

  • Utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället. 
  • Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
  • Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan:

Vt-2021

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här?

  • Vi vill att barnen skall få möjlighet att upptäcka att de själva kan vara delaktiga i och påverka verksamheten på Solkatten.
  • Vi vill skapa en delaktighet med hemmet
  • Vi vill få en variation av arbetsområden som berör så många delar som möjligt av läroplanen

 

 

 

 

 

 

 

VAD ska projektet innehålla?

Varje barn får ta med en bok hemifrån och utifrån barnens böcker skapar vi olika teman som vi arbetar med under året. Varje deltema planeras utifrån vilka böcker vi har fått in. Böcker med gemensamma beröringspunkter gör vi ett deltema av som varar under en längre tid och ibland baseras temat på endast en bok och varar under kortare tid. Varje deltema anpassas till barnens behov och planeras till två nivåer, en för de yngre och en för de äldre barnen. Hur långt ett deltema blir beror på barnens intresse. Temat Bamse och hans vänner kommer delas in i flera mindre delteman.

Varje deltema kommer att innehålla ett språkutvecklande arbete - lyssna, berätta, återberätta, nya ord och uttryck, bokstäver och skrift, 

under terminens tema kommer innehållet beröra: 

Normer och värden - allas lika värde, barns rättigheter, konflikthantering, regler för samvaro och lek, snällhet.

Matematik - matematiska ord, geometriska former, siffror, rumsuppfattning, analog programmering

Naturvetenskap - naturens kretslopp, djur och natur, odling, experiment.

Teknik - bygg, konstruktion, teknik i vardagen, uppfinningar.

IKT - reflektion, källkritik 

Skapande - sång, musik, drama, dans, skapande med olika material.

Rörelse - balans, koordination, motorik, gymnastik

fin- och grovmotorik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR ska vi organisera?

Varje deltema planeras utifrån så många infallsvinklar som möjligt så att så många kunskapsområden som möjligt involveras. Två planeringar görs: en för de yngre och en för de äldre barnen. Utgångspunkten är att undervisning sker i grupper om 5 barn. Planering och uppföljning sker vid avdelningsplanering och vid enskild planering. Tid och plats för undervisningen varierar beroende på tema och omvärldsfaktorer. Dokumentation för vårdnadshavare sker genom lärloggar i skolplattformen.

 

 

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

De olika delarna i temat fördelas på den/de pedagoger med mest kunskap på området. Alternativt på alla då vi arbetar parallellt i smågrupper, förskolläraren är ansvarig. 

 

 

 

Övrigt:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: