Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt skola

Skapad 2020-03-11 13:38 i Lagmansskolan Mjölby
Genom att varje vecka tillsammans titta på och reflektera över Lilla Aktuellts inslag får eleverna en inblick i vilka aktuella frågor som berör oss i Sverige och i världen.
Grundskola 4 – 6 Historia Geografi Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
Varje vecka tittar vi på Lilla Aktuellt skola och eleverna får en möjlighet att diskutera aktuella samhällsfrågor. Diskussionerna är elevstyrda.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleverna ska bli uppdaterade på samhällsviktiga frågor samt att de ska få utrymme att diskutera dessa i små och stora samtalsgrupper för att bland annat utveckla sin förmåga att se olika perspektiv.

Så här ska vi arbeta

Varje vecka ser vi tillsammans på Lilla Aktuellt skola. Därefter diskuterar och reflekterar vi i stor eller liten grupp kring det vi sett. Samtalen kommer vara elevstyrda. Vi drar paralleller till oss själva, vårt samhälle och våra livsvillkor. Med världskartans hjälp orienterar vi oss. Vi märker ut varifrån olika reportage är ifrån för att också få en uppfattning om hur nyhetsrapporteringen fördelar sig över världen. Här nedan är olika exempel på frågor som kan bli aktuella i samband med nyhetsprogrammet:

 • olika livsfrågor och hur de skildras i olika livsåskådningar
 • hur olika religioner och livsåskådningar kan betyda för människors identitet och livsstil
 • olika etiska begrepp, som rätt och orätt, jämlikhet, solidaritet
 • vardagliga moraliska frågor som rör flickor och pojkars identitet och roller
 • olika slags medier och nyhetsvärdering, exempelvis hur individer och grupper framställs
 • demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter
 • aktuella samhällsfrågor

Det här ska bedömas

Eleverna bedöms löpande i de diskussioner som vi har i samband med nyhetsprogrammet. Bedömningen ser till huruvida eleven är aktiv, argumenterar, analyserar och deltar i diskussioner och hur hen bemöter andra elevers argumentation och perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: