Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-tiva på Utforskarna vt-21

Skapad 2020-03-16 20:31 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Utforskarna ska få uppleva sitt kreativa jag. Tillsammans med lärvännen Krea-tiva skapar vi i olika miljöer, både utomhus och inomhus. Det finns inga hinder för skapande, med Krea-tiva låter vi fantasin flöda fritt.

Innehåll

Mål

Alla barn på Utforskarna ska på ett utforskade sätt få upptäcka att det är fantasin som tar oss dit vi vill. Det är vi pedagoger som utmanar barnen till att våga stimulera sin kreativitet på olika sätt, i olika miljöer och med olika material. 

Samtliga barn på avdelningen skall få prova på olika former av skapande uttryckssätt samt prova på olika skapande material. 

Alla barn på Utforskarna skall ges möjlighet att uttrycka sin kreativitet och fantasi utifrån sin egen förmåga och därifrån utvecklas vidare.

 

Syfte

Låta varje barn få möjlighet att utveckla sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer så som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Den kreativa plattformen är även viktig för att ge barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Genom lärvännen Krea-tiva får barnen verktyg till att undersöka och utforska sitt skapande.

Krea-tiva finns med i våra olika miljöer, både inomhus och utomhus men har sitt ursprung i vår ateljé. 

Krea-tiva kommer tillsammans med barnen att få uppleva glädjen att skapa och vara kreativa. Hen kommer också att uppmuntra att lära sig skapa med varandra. 

Genom Krea-tiva underlättar vi användningen av fantasi och i och med utvecklingen av kreativt tänkande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt.

Alla barn ska ha möjlighet att pröva sig fram i den kreativa fantasin med olika material och i olika miljöer. 

Skapandetillfällen ska kunna ske under hela dagen på olika sätt, både pedagoglett och på barnens egna initiativ.

Undervisningen sker både i helgrupp men även i smågrupper. Den kan även ske spontant på barns eller pedagogers initiativ. Den sker med hjälp av olika material, som bland annat utklädningskläder, musik, ritmaterial, flaskfärg, vattenfärg, olika pysselmaterial, naturmaterial, bilder, sångkort mm.

Vi kommer att testa på att måla, rita, dega, använda lera, pärla, röra oss till musik - vi kommer att använda olika material och i olika miljöer. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Arbetet med Krea-tiva dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog. Vi använder oss av lärplatta för att fotografera och filma aktiviteter som vi sedan diskuterar och reflekterar kring. Vi lär oss återberätta vad vi gjort och vad vi lärt oss genom att titta på bilder/filmer på aktiviteter. 

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid både enskild och i arbetslaget, under reflektionstid samt på Unikum för att utvärdera och diskutera eventuella utvecklingsområden.

 

För vem /vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Utforskarna

 

Av vem?

Alla pedagoger i arbetslaget. Jenny har yttersta ansvaret. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: