👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Rörelse och konstruktion

Skapad 2020-03-19 10:16 i Malsta skola Hudiksvall
*Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA- lådan. *Samarbetsövningar *Bygga efter ritning
Grundskola 4 Svenska Matematik Fysik Teknik
Rörelse och konstruktion NTA

Innehåll

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att: 

- Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

- Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

- Använda slutsatser av undersökningar till att utveckla och förbättra en konstruktion

- Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet fordon och ett propellerdrivet fordon

- Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

- Läsa och tolka texter som Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa har haft för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

- Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv för en hållbar utveckling

Bedömning

 

Det som bedöms är hur väl du kan:

 

- Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

- Dokumentera dina undersökningar i text och bild

- Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor

- Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

- Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt

- Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

- Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

- Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Sv Ma Tk
Rörelse och konstruktion

Fysik

Ej godtagbara kunskaper
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Planera och genomföra undersökningar
Planera och genomföra undersökningar som hur ett modellfordon påverkas av fysikaliska krafter
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: - - genomföra enkla undersökningar med hjälp av en planering. - bidra till att formulera enkla frågor och planeringar som går att använda systematiskt. - använda utrustningen på ett säkert sätt och som det är tänkt.
Jag kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av en planering. Jag kan bidra till att formulera enkla frågor och planeringar som går att använda systematiskt. Jag använder utrustningen på ett säkert sätt och i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av en planering. Jag kan formulera enkla frågor och planeringar som efter lite bearbetning går att använda systematiskt. Jag använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt (såsom det är tänkt att utrustningen ska användas).
Jag kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av en planering. Jag kan bidra till att formulera enkla frågor och planeringar som går att använda systematiskt. Jag använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt (såsom det är tänkt att utrustningen ska användas).
Jämföra undersökningsresultat
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: - jämföra mina och andras resultat och för att resonera om likheter och skillnader och vad de kan bero på. - bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och jag kan resonera om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Jag kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och jag kan resonera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Jag kan ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och jag kan resonera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Jag kan ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera
Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Kraft- fysikaliska fenomen
Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen: tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och jag kan inte förklara ge exempel på och beskriva dessa med vissa/några av fysikens begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och jag kan förklara och ge exempel på och beskriva dessa med vissa/några av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och jag kan förklara och ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och jag kan förklara och visa på samband och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och jag kan inte relatera dessa till några fysikaliska samband.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och jag kan relatera dessa till några fysikaliska samband.
Jag kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och jag kan relatera dessa till några fysikaliska samband.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och jag kan relatera dessa till några fysikaliska samband.
Samtala och diskutera
Samtala om och diskutera frågor som rör magnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: samtala och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Upptäckter
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Teknik

Ej godtagbara kunskaper
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Tekniska lösningar
Beskriva hur ett modellfordon kan byggas för att röra sig framåt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Jag kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Jag kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring: - hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. - tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring: - hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. - tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring: - hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. - tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring: - hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. - tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Genomföra arbeten
Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: genomföra mycket enkla teknik. och konstruktionsutvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Jag behöver hjälp för att bygga efter ritning.
Jag kan genomföra mycket enkla teknik. och konstruktionsutvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Jag kan bygga efter ritning tillsammans med en kompis som hjälper mig lite.
Jag kan genomföra mycket enkla teknik. och konstruktionsutvecklingsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Jag kan bygga efter ritning utan hjälp.
Jag kan genomföra mycket enkla teknik. och konstruktionsutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Jag kan bygga efter ritning utan hjälp och kan hjälpa min kamrat.
Formulera & välja alternativ
Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: att under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag visar än inte kunskaper gällande: att göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Det är svårt att följa mina anteckningar i min NTA-bok.
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Det går att till viss del följa mina anteckningar i min NTA-bok.
Jag gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Det går tydligt att följa mina anteckningar i min NTA-bok
Jag gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Det går väldigt tydligt att följa mina anteckningar i min NTA-bok.
Sammanställningar co
Hur du använder begrepp i dina texter i din NTA-bok
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Jag visar inte än kunskaper gällande: Mina texter innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp (sva/sv).
Mina texter innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp (sva/sv).
Mina texter innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp (sva/sv).
Mina texter innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp (sva/sv).
Redogöra, samtala och välja/använda metoder
Du kan redogöra för hur ditt fordon kan påverkas av vikt eller luftmotstånd med diagram samt lägesmått.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Jag visar inte än kunskaper gällande: att med hjälp lösa och räkna ut mitt fordons medelvärde, typvärde och median. Att med hjälp visa mitt fordons egenskaper i relation till andras fordon eller till mitt fordon som med vissa konstruktionsändringar får förändrade egenskaper.
Jag kan med hjälp lösa och räkna ut mitt fordons medelvärde, typvärde och median. Jag kan med hjälp visa mitt fordons egenskaper i relation till andras fordon eller till mitt fordon som med vissa konstruktionsändringar får förändrade egenskaper.
Jag kan lösa och räkna ut mitt fordons medelvärde, typvärde och median. Jag kan visa mitt fordons egenskaper i relation till andras fordon eller till mitt fordon som med vissa konstruktionsändringar får förändrade egenskaper.
Jag kan på ett effektivt sätt lösa och räkna ut mitt fordons medelvärde, typvärde och median. Jag kan på ett effektivt sätt visa mitt fordons egenskaper i relation till andras fordon eller till mitt fordon som med vissa konstruktionsändringar får förändrade egenskaper.
Begrepp
 • Fy