👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kornaxet - Naturvetenskap.

Skapad 2020-03-23 10:10 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap genom att skapa aktiviteter där barnen kan använda alla sina sinnen och få utlopp för sina tankar och vidareutveckla aktiviteter.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill väcka barnens nyfikenheten kring naturvetenskap och teknik genom att ge barnen Möjlighet att använda sina olika sinnen.

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer att ta tillvara på naturens olika resurser och naturfenomen exempelvis vatten och odling och dragningskraften. Detta kopplar vi till läslyftet, både från förra och denna terminen. Förra terminen pratade vi om hur man kan använda ”naturvetenskapsverb” i barngruppen. I avhandlingen  ”naturvetenskapsverb” av Sofie Areljung pratar de om verb som handlar om skeenden, processer och handlingar,  hon tar upp exempel på vanliga verb inom förskolan så som ”fastna” som sätts i samband med magnetismen. En magnet kan ”fastna” på ett kylskåp. 
I vår verksamhet kommer vi vid experiment och under boksamtal fånga upp dessa verb som kan verka krångliga och kanske ibland svåra att förstå. Men viktiga att barnen får med sig som en del i undervisningen. 

J. Deweys tankar om ”Learning by doing” ligger till grund för denna metod. Dewey pratar om vikten av att det ska finnas en balans mellan färdighetsträning och praktiska tillämpningsuppgifter. 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Genom temat naturvetenskap kan barnen utforska och bygga vidare genom att hitta egna aktiviter. Vi vill att barnen blir meddokumentatörer, där kommer de att få möjlighet att dokumentera sina aktiviteter. Vi vill med detta synliggöra barnens betydelsefulla dokumentationer och egna reflektioner, dokumentationen är tänkt att ske genom att barnen få ta kort ,ed iPad och rita sina erfarenheter om vad de har sett under en experiment som varit planerad av oss pedagoger eller som de har kommit på själva. 
Bilderna och teckningarna kommer att sättas upp inne på avdelningen så att barnen kan gå tillbaka och minnas vad de gjort under terminens gång,samt läggas upp i unikum för vårdnadshavare och för barnen att ha i sina lärloggar och i veckobrev.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

 

genom veckobloggen och planeringarna följer vi upp och utvärderar vår verksamhet med täta mellanrum. Vi anpassar vår planering utefter temat på huset och barnens intressen. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18