Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking

Skapad 2020-03-26 20:22 i Everöds skola Kristianstad
Grundskola 5 Engelska
Du ska öva på och få visa din förmåga att delta i samtal på engelska.

Innehåll

LGR-11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Champ Extra Speaking 4-6

 

LGR-11, Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
   
 

LGR-11, Del 3, Kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Kopplingar till läroplan

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

       

Konkretisering av målen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Med hjälp av Max´s Movie ska du

- utveckla din förmåga att förstå talad engelska.

-utveckla din förmåga att delta i samtal på engelska

- utveckla din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya ord och begrepp och lära dig använda dem på nya sätt.

Så här går undervisningen till

Max´s Movie innehåller tio spännande avsnitt. Filmen är även textad på engelska vilket underlättar för elevernas hörförståelse samt tränar på att läsa engelska i något snabbare takt..

Att använda film som hörförståelse övning tränar även elevernas strategier att förstå engelska. Bilder och sammanhang i filmen underlättar för förståelse, precis som i det verkliga livet.

Vi diskuterar innehållet och språket och samlar nya ord och begrepp.

Du kommer att få delta i olika samtalsövningar så kallade "conversations".

 

Dessa förmågor kommer att bedömas:

formulera sig och kommunicera i tal,
förstå och  tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter/filmer,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6

Matriser

En
Lärandematris i engelska

Rubrik 1

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER
förstå och tolka
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Förstår, med visst stöd, vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex. hälsningsfraser och enkla meningar: “Sit down”, “My name is...”
Förstår helheten i t.ex en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och lugnt tempo.
Förstår när någon berättar om t.ex familj och fritidsintresse eller återberättar en händelse. Förstår huvudinnehållet och vissa detaljer.
Förstår helheten samt detaljer inom välbekanta områden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen som jag är intresserad av om språket talas ganska lugnt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR
kommunicera, formulera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Uttrycker sig med stöd så andra förstår. Använder ett enkelt språk. T.ex inövade ord och fraser: “My name is…”, I like to…”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att berätta eller presentera något. T.ex “I like cats. I have a black cat. Her name is X. She like fish but not milk.”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder sitt ordförråd inom kända ämnesområden för att berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt med flyt. Utvecklar innehållet i budskapet genom att beskriva och förklara samt variera språket.
SAMTALA
kommunicera, formulera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Deltar, med stöd, i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser: “What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade fraser och meningar.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, ställer frågor och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna tankar och bemöter andras åsikter.
LÖSA PROBLEM
språkliga strategier
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Behöver stöd i val av strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi t.ex. omformuleringar, bilder eller kroppsspråk för att förstå eller bli förstådd. Behöver visst stöd för att välja den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem i viss mån utifrån situationen och behovet.
Använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, hantera språket i tal och skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Budskapet går delvis fram, men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande t.ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur.
Budskapet kan förstås trots att det finns fel som stör.
Har ett språk som innehåller enstaka fel men mottagaren förstår sammanhanget utan större problem.
Har ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Har en struktur i språket som oftast följer hur det är uppbyggt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: