Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländan VP 2020

Skapad 2020-03-27 13:25 i 243701 Förskolan Frösätrabacken 48 Stockholm Skärholmen
Förskola
Projekt Vatten

Innehåll

 

Barnen har förståelse för sig själva och sin omvärld

Frågan handlar om ett undersökande av vatten på olika sätt, i stort och i smått. Det har handlat om rent vatten för alla, kopplat detta till Barnkonventionen. Vidare kan detta handla om att barnen förstår sig själva och sin omvärld genom ett kretslopp av hur vattnet tar sig vidare från exemplevis kranen när de tvättar hänerna eller dylikt. Det kan vidare vara ett sätt att ge de nya ord kopplat till vatten på olika sätt för att öka deras ordförråd.

 

Barnen visar förståelse för människors lika värde

Vi har pratat med barnen om rent vatten för alla barn och att detta inte är verkligheten för alla barn i världen. Barnen har fått reflektera över hur det kan se ut i världen och att i Sverige finns det tillgång till rent vatten och att det skulle vara en rättighet för alla barn. Barnen får möjlighet att göra sin röst hörd och påverka sin omvärld genom att skriva ett brev till vår statsminister. Barnen kan då få förståelse för att oavsett om man är barn eller vuxen kan man påverka sin omvärld och förstå att man är lika mycket värd oavsett vem man är. Vår utmaning är att ge de yngsta barnen denna förståelsen.

 

Barnen visar lust att leka och lära

Barnen får möjlighet att undersöka vatten i dess olika former. Vi gör detta genom att utföra olika typer experiment där de undersöker vatten på olika sätt. Barnen kan påverka sin inlärning och är vetgirirga när det kommer till att göra experiment. (Vattenlek/experiment). Vi utmanar barnen genom att ge de nya begrepp. Det kan i ett vidare perspektiv handla om hur barnen samarbetar när de utför ett experiment eller har vattenlek.

Uppföljning: De äldre barnen har varit drivande i vattentemat, och vi har varit överens om att alla barn är delaktiga på sitt sätt, utifrån sina egna förutsättningar. Barnen har haft möjligheter att undersöka vatten i dess olika former. Vi har genomfört det genom olika experiment. Brukarenkäten visar att vårdnadshavarna har varit till stor del nöjda med barnens möjligheter till lek och lärande.

 

Barnen är delaktiga och har inflytande i förskolan

Barnens tankar för arbetet vidare. Vi som pedagoger utmanar barnen med frågor som till exempel, Varifrån kommer vattnet? Vi undersöker vatten och frågor kring detta tillsammans med barnen. Vi fångar upp barnens tankar och frågor och utgår från dessa när vi för arbetet vidare. Som exempel får barnen påverka hur man utför ett experiment.

Uppföljning: 

Vi har utmanat barnen att gå vidare i sina tankar, funderingar och teorier. Vi har följt barnens 

 

Vårdnadshavare har förtroende för barnens omsorg och utbildning i förskolan 

 

Barnen förmedlar själva det som sker i undervisningen på förskolan. Vi som pedagoger förmedlar via föräldratavlan vad vi gör. Vi får respons från vårdnadshavare via exempelvis utvecklingssamtal och den dagliga kontakten att de känner förtroende för förskolan.

 

Så här planerar vi att dokumentera och följa upp

När vi planerar en aktivitet bestämmer vi först vad vi ska fördjupa oss i, vad ska vi dokumentera, vad vill vi veta?

Vi planerar att dokumentera och följa upp samarbete och språk när vi arbetar kring vårt tema utforskande av vatten.

Lpfö talar om tid, rum och ro för att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Vi behöver ha en miljö som talar till barnen kring det tema vi har. Miljöer som uppmuntrar till lek.

En viktig del är att lyfta de rum som finns möjlighet att göra just vattenexperiment.

Barnen ska vidare arbeta utifrån sina förutsättningar.

 

Under reflektioner kommer vi följa upp vårt arbete fortlöpande och se vad som sker i barngruppen, hur de lär och vad de tar till sig/lär in och lär ut till varandra och även till oss som pedagoger. Detta kan till exempel vara genom att vi gör observationer av vad som sker under ett vattenexperiment eller liknande arbete med vatten. Alternativt kan det vara en bild som vi talar kring under reflektion.

 

Hur kommunicerar barnen den kunskap de tar in, på vilket sätt visar de att de lärt sig?

 

2020-06-05

Uppföljning

De äldre barnen har varit drivande i vattentemat, och vi har varit överens om att alla barn är delaktiga på sitt sätt, utifrån sina egna förutsättningar. Barnen har haft möjligheter att undersöka vatten i dess olika former. Vi har genomfört det genom olika experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: