👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2020-04-06 11:49 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Vi arbetar med odling. Experimenterar med vad ett frö behöver för att gro och förodlar och direktodlar på skolans kolonilott.
Grundskola 4 – 5 NO (år 1-3) Biologi
Under vår och höstterminen 2020 kommer vi att arbeta med odling. Hur kan man få någonting att gro? Vad behövs för att få grönsaker att växa? Vad kan växa på vår kolonilott?

Innehåll

 

Syfte, förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • målet med att odla ätbara grönsaker är att eleverna ska få en förståelse för varifrån vi får vår mat, samt att vi själva kan påverka vår närmiljö. 
 • att utveckla skolans kolonilott ihop med eleverna
 • att under demokratiska former planera, utvärdera och samarbeta med projektet. 
 • att känna till odling i ett historiskt perspektiv t ex jordbruksrevolutionen.
 • att känna till och kunna benämna redskap som används för odling.
 • att känna igen och kunna namnge vanliga grönsaker.
 • att känna till hur ett frö utvecklas och några växters livscykel.
 • att ta reda på vad ett frö behöver för att gro och växa. Samt vad som händer om man utesluter något som behövs.
 • du ska utveckla din förmåga att skriva hypoteser och din förmåga att genomföra och dokumentera en undersökning.

Centralt innehåll ur Lgr11 som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet.
 • Djur, växter och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Enkla fältstudier och experiment- planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Arbetsformer

 • Vi kommer att prata om och experimentera med hur ett frö gror och växer.
 • Vi kommer att odla olika frön med start i mars.
 • Vi kommer att utveckla vår kolonilott.
 • Eleverna kommer att få önska vad som ska planteras. Eleverna kommer att vara delaktiga i hela processen fån frö till färdig grönsak, t ex sådd, skötsel, vattning, rensning, skörd.
 • Vi kommer att samla kunskaper om odling under lektioner, filmer, läsning av texter och arbeta praktiskt med både experiment och på kolonilotten.

Utvärdering

 • Utvärdering av diskussioner i elevgruppen
 • Samtal med eleverna
 • Prov
 • Laborationsrapporter och praktiskt arbete.

 


 

Uppgifter

 • Att grodda groddar (alfaalfa eller mungbönor)

 • Att läsa en fröpåse och plantera.

 • Att förodla

 • Att undersöka ett frö (stora vita bönor)

 • Rosenbönrace eller blomma-för-dagen-race

 • bilder till odlingsord

 • kolonilotten karta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi åk 4-5

Kan med stöd av vuxen
0
Kan oftast på egen hand
1
Kan på egen hand
2
Kan med säkerhet
3
Natur och samhälle
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t.ex. nerbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Eleven har fått kännedom om människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Eleven kan namn på vanlig förekommande arter samt hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. Djur, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.
Eleven har inga kunskaper om djurs, växters och andra organismers liv.
Eleven kan namnge några vanlig förekommande arter. Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om djur, växters och andra organismers liv samt fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Eleven visar det genom att GE EXEMPEL PÅ och BESKRIVA dessa med VISS användning av biologins begrepp.
Eleven kan namnge några vanlig förekommande arter. Eleven har UTVECKLADE kunskaper om djurs, växters och andra organismers liv samt fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ ENKLA SAMBAND inom dessa med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp.
Eleven kan namnge några vanlig förekommande arter. Eleven har VÄL UTVECKLADE kunskaper om djurs, växters och andra organismers liv samt fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa och NÅGOT GEMENSAMT DRAG med GOD användning av biologins begrepp.
Ekosystem i närmiljön. Samband mellan olika organismer. Samband mellan organismer och den icke levande miljön
Eleven har inga kunskaper om ekosystem i närmiljön
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om ekosystem i närmiljön. Eleven visar det genom att GE EXEMPEL PÅ och BESKRIVA sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med VISS användning av biologins begrepp.
Eleven har UTVECKLADE kunskaper om ekosystem i närmiljön. Eleven visar det genom att PÅ ETT UTVECKLAT SÄTT FÖRKLARA sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp.
Eleven har VÄL UTVECKLADE kunskaper om ekosystem i närmiljön. Eleven visar det genom att PÅ ETT VÄL UTVECKLAT SÄTT FÖRKLARA sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med GOD användning av biologins begrepp.
Naturtyper i Sverige. Samband mellan olika organismer. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Organismers anpassning till olika livsmiljöer
Eleven känner inte till Sveriges naturtyper.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om naturtyper i Sverige. Eleven GER EXEMPEL PÅ organismers anpassningar till olika livsmiljöer och BESKRIVER sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med VISS användning av biologins begrepp.
Eleven har UTVECKLADE kunskaper om naturtyper i Sverige.. Eleven visar det genom att VISA PÅ SAMBAND kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer och samband mellan organismer och den icke levande miljön med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp.
Eleven har VÄL UTVECKLADE kunskaper om Sveriges naturtyper. Eleven visar det genom att PÅ ETT VÄL UTVECKLAT SÄTT FÖRKLARA och VISA PÅ MÖNSTER I organismers anpassningar till olika livsmiljöer samt sambanden mellan organismer och den icke levande miljön med GOD användning av biologins begrepp.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelse och vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen.
Eleven har fått kännedom om naturen som resurs för rekreation och upplevelse och vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen.
Biologins metoder och arbetssätt
Enkla fältstudier och experiment. Planering,
Eleven kan inte genomföra enkla fältstudier och undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL att FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Enkla fältstudier och experiment. Utförande och utvärdering.
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven gör ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, t.ex. i faktatexter och tidningsartikel.
Eleven söker inte naturvetenskaplig information.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄL UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med GOD anpassning till sammanhanget.