Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gender Planning / Genusplanering

Skapad 2020-04-06 14:48 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
Working with gender, equality, respect, human rights and equity is an incredibly important part of the Swedish preschool curriculum and is something that we find so important in Sweden that it has partially become law, by way of FN:s Barnkonvention becoming law this year in Sweden. It is also something we as educators find very important to do as it will help shape the children's and, through them our future society's, worldview. This is how we plan to work with it in Preschool 1.

Innehåll

Introduction

We as teachers should always strive to in our work be aware of and keep in mind that everything we say, do and show to the children teaches them norms and perspectives on how they view gender, sex, sexualities, norms surrounding gender, family constellations etc. 

 

Like lpfö18 mentions: we are rolemodels for the children and therefore it is extra important for us to be aware of this. We should also always strive to be self-reflecting, both individually and within the group to help challenge each others thoughts and perspectives and develop and grow both as a team and as individual pedagoges. 

 

We will also be working with challenging the children's thoughts and giving them opportunities to reflect on their own and their friend's thoughts and perspectives regarding these subjects. 

 

Apart from this we will also do our best to relate these subjects to the children's personal lives to give it more of a personal meaning and meaningful learning, in accordance to Lpfö18. 

 

We will do all of this by continuously working with gender in every part of the preschool and we aim to make it a red line throughout the children's education. 

 

A few way we will work with these subjects are as follows:

 

 • Look through all the books and other media represented in the classroom - what kind of representation do they show? Are they inclusive of all lifestyles and gender expressions? Or are they stereotypical? If they aren't inclusive we need to make sure that they start being inclusive.
 • Be aware of what language we are using when talking to the children and with each other. Try to use genderneutral words and be inclusive by using the genderneutral pronouns they/them (or hen in Swedish).
 • Give the children tools and show them examples of diverse ways of being and living. Show them books, movies and stories about same-sex love, different family constellations (not necessarily just same sex couples but maybe divorced families who have remarried, families with adopted children, families where the child lives with an aunt or a grandparent etc.). Example of media with same sex love is In a heartbeat, a 4 minute long animated movie: https://youtu.be/sAaqLIsOmCE   and show them examples of how people break away from gender roles and stereotypes, for example Ferdinand the bull: https://www.youtube.com/watch?v=UN62cxSs5Q8
 • Observe how the children are playing, what they play with, what spaces they use the most and see if it lines up with stereotypes or not (for example are the boys always playing with the cars?)
 • Work with gendercoding and make the children aware of it's existence. 

 

Introduktion

 

Som pedagoger bör vi alltid sträva efter en medvetenhet om att allt vi säger, gör och visar för barnen lär de normer och hjälper de bilda perspektiv på hur de ser på saker som kön, genus, sexuella läggningar, könsuttryck, familjekonstellationer etc. Som läroplanen säger så är vi förebilder för barnen och därför är det extra viktigt för oss att vara medvetna om detta. Vi bör även sträva efter att alltid vara självreflekterande, både som individer men även som arbetslag för att hjälpa till att utmana varandras och våra egna tankar och perspektiv och utveckla samt växa både som arbetslag och som individuella pedagoger. Vi kommer även att arbeta med att utmana barnens tankar och idèer och ge de möjligheter att reflektera kring sina egna samt sina vänners tankar och perspektiv gällande allt som rör genus-arbete. Förutom detta kommer vi även att göra vårt bästa för att koppla och relatera dessa ämnen till barnens egna verkligheter och liv för att ge de meningsfullt lärande, vilket Skolverket menar är väldigt viktigt, i lpfö18. Vi kommer att göra allt detta genom att kontinuerligt och koncist arbeta med genus i alla delar av verksamheten så att det blir som en röd tråd genom barnens hela utbildning.

 

Några av sätten vi kommer att arbeta med genus är som följer:

 

 • Kolla igenom alla böcker och annan media som finns representerade vårt klassrum. Vilken slags representation står de för? Är de inkluderande av alla könsuttryck och livsstilar? Eller bygger de på stereotyper? Om de inte är inkluderande bör vi se till att de börjar vara det.
 • Vara medvetna om vilket språk vi använder när vi talar med barnen och med varandra. Använd könsneutrala ord samt inkludera det könsneutrala ordet "hen" (they/them på engelska). 
 • Ge barnen verktyg och visa de exempel på olika levnadssätt samt sätt att vara på. Visa de böcker, filmer och berättelser med samkönade par, olika familjekonstellationer (inte nödvändigtvis enbart samkönade par utan även familjer med skilda föräldrar, familjer där föräldrarna har gift om sig, familjer med adopterade barn, familjer där ett barn bor med en moster eller en far/morförälder etc.) . Exempel på media med ett samkönat par är den 4 minuter-långa animerade filmen In a heartbeat: https://youtu.be/sAaqLIsOmCE samt visa de exempel på människor som är könsöverskridande och/eller bryter sig loss från stereotypa könsroller, t ex Tjuren Ferdinand: https://www.youtube.com/watch?v=UN62cxSs5Q8
 • Observera hur barnen leker, vad de leker med samt vilka utrymmen de föredrar att använda och se vilka könsnormer som råder inom gruppen och i klassrummet (t ex leker pojkarna alltid med bilar?)
 • Arbeta med könskodning och medvetandegöra barnen om dess existens 

 

Some goals from Läroplanen we will be working with/Läroplansmål vi arbetar med: 

 

 

 • utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 
 • Förskollärare ska ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: