Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä och metallslöjd åk 4-6 på CBEH

Skapad 2011-11-21 17:50 i Östergårdsskolan Halmstad
Under läsåret kommer vi arbeta individuellt och i grupp med planeringar och genomförande av egna arbeten. Inom förbehållet att idén skall innehålla en ramkonstruktion i lämpligt material, som tex. fotoram, hylla,spegel, skrin mm.
Grundskola 6 Slöjd

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Eleven har under läsåret möjlighet att arbeta i olika material som textil, trä, metall, betong mfl.

Eleven planerar, ritar/skissar, genomför och värderar sitt arbete. Arbetsprocessen dokumenteras med hjälp av Ipad i bild och text. Utvärdering sker på valbart sätt, utöver tidigare nämnda sätt fungerar även enklare sådana med muntlig beskrivning.

 

Mål

Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera planering, arbetsprocess och värdering. Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med hjälp av handledning.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Planera och strukturera arbetet.
 • Använda för slöjden specifika begrepp.
 • Problemlösning.
 • Använda för slöjden specifika begrepp.
 • Se sammanhang.
 • Resonera, analysera och värdera.
 • -

Undervisning och arbetsformer

 • Instruktioner i skrift och bild
 • Muntliga instruktioner.
 • Handledning.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Enskilt arbete.
 • Samarbete.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Vi bedömer hela arbetsprocessen. - Idéutveckling, skriftlig planering, ritning m.m. - Övervägande, vilka beslut du tar och hur du löser dina uppgifter. - Framställning, noggrannhet och fokus på arbetet. - Utvärdering i ord och bild. Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp i skrift och bild.

Nedanstående kriterier är för betyget E i åk6.

Hur ska det bedömas?

Varje lektionstillfälle är ett tillfälle att visa vilka kunskaper och förmågor som du som elev besitter. Dokumentation och utvärdering är ett annat tillfälle att se vilka kunskaper som du ytterligare lagt till i din kunskapsbank.

I övrigt kommer nedanstående matris vara ett stöd för att elev och pedagog gör en rättvis bedömning av processen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för planering i slöjd år 6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Planeringens innehåll, struktur och arbetsgång.
Gör planeringen tillsammans med handledaren
Delvis genomtänkt innehåll, struktur och arbetsgång.
Genomtänkt innehåll, struktur och arbetsgång.
Väl genomtänkt innehåll, struktur och arbetsgång.

Sl
Bedömningsmatris för genomförande i slöjd år 6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga,
Behöver mycket stöd i slöjdarbete
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan ibland välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.

Sl
Bedömningsmatris för utvärdering i slöjd år 6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att arbeta självständigt.
Behöver mycket handledning och hjälp.
Löser uppgiften med viss handledning.
Löser uppgiften självständigt
Löser uppgiften självständigt och konstruktivt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete
Samarbetsförmåga och hjälpsamhet
Arbetar bara på sitt eget arbete. Hjälper inte andra.
Samarbetar och hjälper andra ibland.
Samarbetar och hjälper andra.
Stor samarbetsförmåga och hjälpsamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: