Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö åk 5

Skapad 2020-04-12 18:03 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Kemi Biologi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. Allt som händer runt dig är kemi! Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen när man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Det här och mycket mer ska vi ta reda på i nästa område; kemi och miljö.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig mer om vad kemi är och vilken kemi du möter i din vardag. Du ska lära dig lite om atomer, grundämnen och ämnens olika egenskaper. Du ska lära dig vad som händer med våra sopor och hur vi ska ta hand om dem för att minska påverkan på miljön. Du ska också lära dig mer om hur kunskaper inom kemin har lett till enklare och lättare liv för människan men också hur människans kunskaper inom kemin har påverkat samhället och miljön.

Vi kommer arbeta med följande områden:

 • Vad är kemi?
 • atomer och molekyler
 • grundämnen
 • kemiska föreningar
 • kemiska reaktioner
 • atomernas kretslopp
 • ämnens olika former
 • lösningar
 • blandningar
 • surt och basiskt
 • avfall
 • människans påverkan
 • kemins lösningar på problem

Arbetssätt

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • titta på filmer för fördjupad förståelse.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • läsa texter och samtala om innehållet.
 • jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • söka information på nätet.
 • göra experiment, undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • ge exempel på några grundämnen
 • ge exempel på kemiska föreningar
 • ge exempel på kemiska reaktioner
 • berätta om ämnens tre faser
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • berätta om vad som händer med vårt avfall och ge exempel på hur vi kan ta hand om det
 • göra noggranna experiment och komma med förslag för att förbättra undersökningen
 • föra enkla resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering
 • göra enkla undersökningar - planera, utföra, dokumentera och utvärdera

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner
 • muntligt och skriftligt besvara frågor
 • engagera dig vid gemensamma genomgångar
 • använda begrepp och resonera kring dem
 • planera, utföra, dokumentera och utvärdera
 • undersöka och dra slutsater

Bedömningen sker vid:

 • formativt arbete på lektionerna, diskussioner och samtal i grupp.
 • läxförhör, prov och skriftliga inlämningar.

Övrig bedömning se matris.

 

 Filmer:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Kemi och miljö åk 5

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Söka information
Du behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information från olika källor och har svårigheter att diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information i olika sammanhang
Du behöver hjälp med att använda naturvetenskaplig information.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar det på ett ganska bra sätt.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar det på ett bra sätt.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar det på ett mycket bra sätt.
Atomer och molekyler
Du påbörjar förklaringen till vad atomer och molekyler är men förklaringen är ofullständig eller inte korrekt.
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad atomer och molekyler är. Du använder till största del ett vardagligt språk.
Du kan förklara på ett bra sätt vad atomer och molekyler är. Du använder till största del ett relevant språk.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vad atomer och molekyler är. Du använder ett relevant språk.
Atomernas kretslopp
Du påbörjar förklaring till vad som menas med atomernas kretslopp men förklaringen är ofullständig eller inte korrekt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad atomernas kretslopp är men använder vardagligt språk.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad atomernas kretslopp är och använder ett relevant språk.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad atomernas kretslopp är och använder ett relevant språk.
Ämnenas olika former
Du påbörjar förklaring till vilka olika former ämnen har men förklaringen är ofullständig eller inte korrekt.
Du kan förklara på ett enkelt sätt vilka olika former ämnen har. Du använder till största del ett vardagligt språk.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt vilka olika former ämnen har. Du använder till största del ett relevant språk.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vilka olika former ämnen har. Du använder ett relevant språk.
Kemiska reaktioner
Du har ännu inte baskunskaper om materia och behöver hjälp med att beskriva hur saker hänger ihop i materien.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Lösningar och blandningar
Du har ännu inte kunskaper om skillnader mellan lösningar och blandningar.
Du kan på ett enkelt sätt förklara skillnader mellan lösningar och blandningar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara skillnader mellan lösningar och blandningar.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara skillnader mellan lösningar och blandningar.
Surt och basiskt
Du kan ännu inte förklara begreppen surt och basiskt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara begreppen surt och basiskt.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara begreppen surt och basiskt.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara begreppen surt och basiskt.
Försök med kemiska reaktioner, lösningar och blandningar och syror och baser
Du kan behöver hjälp med att visa hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du kan ännu inte ge förslag till förbättringar.
Du visar på ett enkelt sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du ger förslag som efter någon förbättring gör undersökningen bättre.
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du ger förslag som förbättrar undersökningen.
Människans påverkan
Du behöver hjälp för att förklara hur människan påverkar vår miljö.
Du förklarar på ett enkelt sätt hur människan påverkar vår miljö på ett negativt sätt men ger inget eller ofullständig förslag om hur vi kan lösa problemet.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur vi människor påverkar vår miljö på ett negativt sätt och ger förslag till hur vi kan lösa problemet.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur vi människor påverkar vår miljö på ett negativt sätt och ger flera förslag till hur vi kan lösa problemet.
Kemi och miljö - vårt avfall
Du kan ännu inte föra enkla resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur kemikalier, mat och andra produkter påverkar vår miljö. Du för enkla resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur kemikalier, mat och andra produkter påverkar vår miljö. Du för utvecklade resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur kemikalier, mat och andra produkter påverkar vår miljö. Du för välutvecklade resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Upptäckter och deras betydelse
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
Du kan inte ge förslag på någon upptäckt inom kemin som har gjort vårt liv lättare och mer bekvämt.
Du kan berätta om enstaka naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan. Du ger exempel utifrån dig själv, med viss koppling till samhälle och omvärld.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan. Du ger exempel med relativt god koppling till samhälle och omvärld.
Du kan berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan. Du ger exempel med god koppling till samhälle och omvärld.
Samtala och diskutera
Du behöver hjälp med att samtala och diskutera.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Kemins begrepp
Du använder ännu inte kemins begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: