👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, mark & mat åk 8

Skapad 2020-04-13 16:18 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Geografi
Genom undervisningen ska du få en ökad kunskap och förståelse för vatten och mark som livsviktiga naturresurser. Du ska utveckla kunskaper kring hur människans verksamheter och naturens egna processer formar och förändrar våra förutsättningar att leva på vår jord. Du ska också utveckla förmågan att analysera intressekonflikter gällande vatten och mark och föreslå lösningar på dessa typer av problem.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar och torka, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel tillgång till vatten och mark.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som klimat och naturresurser.

Förmågor

 • analysera hur naturens egna processer (t ex monsunregn, torka) och människors verksamheter (t ex skogsavverkning, vägbyggen) formar och förändrar människors livsmiljöer i olika delar av världen.
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska metoder och teorier.
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. 

Arbetssätt 

 • Genomgångar
 • Läsförståelse
 • Diskussioner
 • Film
 • Skrivuppgifter 

Bedömning

 • Läxförhör: begrepp
 • Kartuppgift: 4:3 Världens floder
 • Bedömningsuppgift: 4:7 Konsekvenser av torka, 4:15 Turismens för- och nackdelar, 5:6 Vad får vi vår mat ifrån?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Vatten, mark & mat

F
E
C
A
Samspel - människa, samhälle, natur
Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 14
 • Ge
Du har grundläggande kunskaper om hur människans användning av vatten och mark påverkar naturen och beskriver detta med något enkelt och relevant exempel.
Du har goda kunskaper om hur människans användning av vatten och mark påverkar naturen och beskriver detta med några utvecklade och relevanta exempel.
Du har mycket goda kunskaper om hur människans användning av vatten och mark påverkar naturen och beskriver detta med några välutvecklade och relevanta exempel.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp. 1-9 10-14
 • Ge
När du beskriver människans tillgång till och användning av vatten och mark använder du några relevanta begrepp i rätt sammanhang.
När du beskriver människans tillgång till och användning av vatten och mark använder du några relevanta begrepp i rätt sammanhang på ett sätt som förtydligar ditt resonemang.
När du beskriver människans tillgång till och användning av vatten och mark använder du flera relevanta begrepp i rätt sammanhang på ett sätt som förtydligar och förstärker ditt resonemang.
Kartor och geografiska källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 13
 • Ge
Du kan dra någon relevant slutsats om hur befolkningen förändrats i ett land utifrån en tematisk karta, tabell eller diagram.
Du kan dra några relevanta slutsatser om hur befolkningen förändrats i ett land utifrån en tematisk karta, tabell eller diagram.
Du kan dra flera relevanta slutsatser om hur befolkningen förändrats i ett land utifrån en tematisk karta, tabell eller diagram.
Namngeografi
Eleven har kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. (Test- hav, sjöar)
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhet
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. 10, 11, 12
 • Ge
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring orsaker till människors tillgång eller brist på vatten i olika delar av världen. I ditt resonemang anger du förslag på minst en relevant lösning samt anger någon enkel och relevant konsekvens som detta skulle innebära för minst två av grupperna samhälle, människa och natur.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring orsaker till människors tillgång eller brist på vatten i olika delar av världen. I ditt resonemang anger du förslag på minst en relevant lösning samt anger några utvecklade och relevanta konsekvenser som detta skulle innebära för minst två av grupperna samhälle, människa och natur.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring orsaker till människors tillgång eller brist på vatten i olika delar av världen. I ditt resonemang anger du förslag på flera relevanta lösningar samt anger flera välutvecklade och relevanta konsekvenser som detta skulle innebära för samtliga grupper samhälle, människa och natur.