Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B, Kap 5

Skapad 2020-04-14 14:20 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen arbetar vi med Favoritmatematik 2B/Mera favoritmatematik 2B. Vi arbetar med kap. 5 v.18 - terminens slut.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

 • addition och subtraktion med uppställning
 • addition med uppställning, minnessiffra
 • addition med uppställning, två minnessiffror
 • subtraktion med uppställning och växling
 • meter och centimeter
 • mäta omkrets
 • kilometer och meter
 • kilogram och gram

Arbetssätt:

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B, Kap 5

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Omkrets
Jag känner till begreppet omkrets och kan med stöd räkna ut omkrets för ett geometriskt objekt.
Jag kan räkna ut omkrets för några olika geometriska begrepp.
Jag använda och beskriva begreppet omkrets.
Addition med uppställning
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning och en eller flera minnessiffror.
Jag kan räkna addition med uppställning med flera termer.
Subtraktion med uppställning
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och växling.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och växling när den första termen har 0 på tiotalens och entalens plats. Ex: 500-364
Jämföra och mäta längd
Jag använder med stöd begreppen km, m och cm.
Jag vet att 100 cm = 1 m och att 1000 m = 1 km samt jag kan tala om hur mycket som fattas till 1 m eller till 1 km.
Jag kan addera, subtrahera och omvandla med enheterna cm, m och km.
Jämföra och väga massa
Jag använder med stöd begreppen kilogram och gram.
Jag vet att 1 kg = 100 g och jag kan tala om hur mycket som fattas till 1 kg.
Jag kan addera och subtrahera och omvandla med enheterna gram och kilogram.
Problemlösning
Jag kan förstå frågan i en textuppgift.
Jag kan lösa en textuppgift genom att använda mig av någon matematisk strategi samt formulerar ett matematiskt uttryck.
Jag kan bedöma om mitt svar är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: