Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema NaturligtVIs

Skapad 2020-04-14 16:23 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete för åk 4-6 med fokus på naturen, växter och djur samt ekologisk hållbarhet.
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska Bild
I detta tema kommer vi att arbeta med djur och natur i Sverige samt Hållbar utveckling. Välkomna in i läsårets sista temaperiod NaturligtVIs!

Innehåll

Undervisning

Vecka 12 är det dags för upptakt i läsårets tredje tema som vi valt att kalla NaturligtVIs.

Upptakten sker i åldersblandade grupper, åk F-6,  där eleverna i smågrupper ska göra en övning där alla får reflektera över konsumtion, behov och önskningar med fokus på hållbarhet. Vi använder bl a strukturen Karusellen med frågeställningarna:

 • Vad behöver ni för att överleva?
 • Vad behöver ni för att må bra?
 • Vad vill ni ha för att det är roligt?
 • Vad vill ni ha för att andra har det?

Efter upptakten kommer åk 4-6 att arbeta vidare med vattnets kretslopp, fotosyntesen, pollinering, klassificering av djur, insekters livscykler, svenska vårfåglar och människans påverkan på naturen genom medvetna handlingar. 

 

Redovisningen är planerad till torsdagen den 28 maj men pga Coronapandemin är det ovisst i vilken form. 

 

Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som är kopplade till temat. T ex kretslopp, livscykel, pollinering, fotosyntes, metamorfos, artkännedom, klassificering, amfibier (begreppslig förmåga)

 • lyssna och ta till dig fakta genom föreläsningar, samtal, upplevelser, texter och filmer. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara samband, se skillnader och likheter samt dra slutsatser. Det kan t ex handla om att klassificera djur, hur blommor fortplantas, hur människor, djur och växter behöver varandra för att överleva eller hur vi människor kan bidra till en bättre miljö med hjälp av medvetna val. (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring frågor som uppkommer i temaområdet. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig samt redovisa och berätta så att andra förstår. (metakognitiv förmåga)
 • hur du kombinerar text och estetik, t ex din faktatext till fågeln skapad i papier maché.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: