Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solstol

Skapad 2020-04-15 09:33 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola F Slöjd
I detta arbetsområde ska du bygga din egen solstol, arbetet kommer att ske i såväl trä- & metall- som textilslöjden. Ryggstödet tillverkar du i textilslöjden, stommen till ryggstödet och sitsen gör du i trä- & metallslöjden.

Innehåll

 

I detta arbetsområde förväntas du:

 

·         Utveckla din förmåga att utveckla en projektidé- komma på hur du ska utforma ditt ryggstöd på ett personligt sätt. (tx-slöjd + bild)

 

·         Utveckla din förmåga att hantera skisser och ritningar.

 

·         Utveckla din förmåga att framställa- skapa föremål

 

·         Utveckla din förmåga att följa instruktioner och ta egna initiativ i arbetet

 

·         Utveckla din förmåga att hantera redskap och tekniker

 

·         Utveckla din förmåga att välja och motivera (ge skäl för) dina val av lämpliga, redskap och tekniker

 

·         Utveckla din förmåga och bedöma arbetsresultatet och resonera kring hur detta är kopplat till din arbetsinsats

 

·         Utveckla din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck- att kunna säga något och resonera kring hur föremålet ser ut och vad detta utseende förmedlar/säger dig som betraktare. (tx-slöjd + bild)

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor - som bedöms i arbetsområdet

 

Din förmåga att:

 

     utveckla din projektidé

 

     framställa – en solstol

 

     följa instruktioner och ta eget ansvar för att komma framåt i arbetet

 

     benämna, välja och använda handverktyg och maskiner på ett säkert och riktigt sätt

 

     hantera olika tekniker ex. kapsågning, borrning, sammanfogning med skruv, putsning

 

     förstå betydelsen av och samverkan mellan slöjdprocessens olika delar (idé, tillpassning, sammanfogning, ytbearbetning och ytbehandling)

 

     utvärdera arbetsprocess och resultat

 

     förmåga att tolka slöjdföremålets uttryck

 

 

 

 

 

Konkretisering av förmågor   

 

Detta visar du genom att:

 

·         Utveckla projektet så att det får en personlig prägel/stil.

 

·         I arbetet följa en måttsatt ritning

 

·         Framställa en solstol med lämpliga material, redskap och tekniker

 

·         Följa instruktioner och ta egna initiativ för att komma framåt i arbetet

 

·         Välja och använda olika material, tekniker, handverktyg och maskiner på ett säkert och riktigt sätt

 

·         Dokumentera arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete i din loggbok och då använda slöjdens ord.

 

·         Utvärdera arbetsprocess och resultat och då visa förståelse för hur slöjdprocessens olika delar liksom din arbetsinsats har påverkat resultatet

 

·         Tolka och säga något om vad ditt föremåls färg, form, material och eventuella symboler uttrycker

 

 

 

 

 

Arbetsmetod/bedömning

 

Du kommer att bygga solstolen i trä efter måttsatt ritning och instruktion samt skissa, rita och i textila material skapa ditt eget ryggstöd utifrån angivna mått. Du kommer föra logg över arbetet, utvärdera resultatets kvalitet och tolka dess uttryck.

 

 

 

Du kommer att bli bedömd utifrån:

 

·         Hur väl du lyckas utveckla din idé och göra den personlig

 

·         Din förmåga att följa en måttsatt ritning

 

·         Kvaliteten på det framställda föremålet

 

·         Din förmåga att följa instruktioner och att ta egna initiativ

 

·         Din förmåga att benämna, välja och hantera de tekniker, redskap och maskiner som ingår i arbetsområdet

 

·         Din förmåga att resonera kring hur arbetets olika delar och din arbetsinsats i dessa, har påverkat slutresultatet

 

·         Din förmåga att resonera kring vad som uttrycks av slöjdföremålet

 

 

    

              

Bedömningsmatris svep åk-7

 

FÖRMÅGA

1

2

3

1. Utveckla idéer – bedöms utifrån ditt arbete i bild och textilslöjd

 

Kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp

3. Framställa

Kan på ett delvis genomarbetat sätt framställa föremål - Du slarvar med noggrannheten i en del av arbetsmomenten

Kan på ett relativt väl genomarbetat sätt framställa föremål – Du är noggrann i de flesta av arbetsmomenten

Kan på ett väl genomarbetat sätt framställa föremål – Du är mycket noggrann i alla arbetsmoment

4. Följa Instruktioner

Kan följa enkla instruktioner

Kan följa utvecklade instruktioner

Kan följa välutvecklade instruktioner

5. Använda redskap, verktyg och maskiner

Kan använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

Kan använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt – så som de är avsedda att användas

Kan använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision- så som de är avsedda att användas och med noggrannhet

6. Formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt

Kan bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt - Du har vaga idéer om hur du kan göra och behöver stöd för att komma framåt

Kan formulera och välja handlingsalternativ som efter bearbetning leder arbetet framåt – Du har idéer om hur du kan göra men behöver bolla dina idéer för att komma framåt på ett vettigt sätt

Kan formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt – Du har idéer om hur du ska göra för att komma framåt och kan på ett korrekt sätt själv avgöra vilka vägar och idéer som går att använda för att komma framåt i arbetet

7. Utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter välja och motivera val av tillvägagångssätt

 

Kan utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter ge enklare skäl för dina val av tillvägagångssätt.

Kan utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter ge utvecklade skäl för dina val av tillvägagångssätt

Kan utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter ge välutvecklade skäl för dina val av tillvägagångssätt

8. Användning av slöjdspecifika begrepp vid bedömning av den egna arbetsinsatsen och resonemang om kopplingen mellan form, funktion och kvalitet

 

Kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet och använder då slöjdspecifika ord/termer - Du kan enkelt beskriva hur du jobbat och hur det påverkat resultatet

 

Kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet och använder då slöjdspecifika ord/termer - Du kan beskriva hur du jobbat i olika delar av processen och hur det påverkat resultatet

 

Kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet och använder då slöjdspecifika ord/termer - Du kan beskriva hur du jobbat i olika delar av processen och peka ut de delområden som hade behövt noggrannare genomarbetning för att resultatet skulle bli än bättre

 

10. Tolka slöjdföremåls uttryck - bedöms utifrån ditt arbete i bild och textilslöjd

 

Kan tolka slöjdföremåls uttryck med enkla resonemang kopplade till egen erfarenhet, trender och traditioner i olika kulturer

Kan tolka slöjdföremåls uttryck med utvecklade resonemang kopplade till egen erfarenhet, trender och traditioner i olika kulturer

Kan tolka slöjdföremåls uttryck med välutvecklade resonemang kopplade till egen erfarenhet, trender och traditioner i olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: