Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN VÄRLD ATT VÅRDA

Skapad 2020-04-15 14:04 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasieskola Naturkunskap
Idag beräknar man att det försvinner en djurart från jordens yta varje dag. Man har beräknat att om alla människor i världen utnyttjade jordens resurser på samma sätt som människorna i västvärlden gör, då skulle det behövas sex jordklot, enligt WWF. Visste du att det fortfarande säljs en del produkter i våra affärer som klassas som miljöfarliga? Vad är det i vår livsstil som gör att vi tär mer på jordens resurser än vad som är hållbart?

Innehåll

Efter arbetet med kapitlet kan du:

* Berätta med några exempel på evolutionära anpassningar hos djur och växter och

   förklara uppkomsten av dessa.

Redogöra för några förlopp och företeelser som är viktiga för att beskriva naturen på ekosystemsnivå,

    t ex fotosyntesen,  näringskedjor och nedbrytning. 

* Definiera begreppet hållbar utveckling och exemplifiera hur olika saker håller samman när man ska ta     

   ställning till frågor som har med vår framtid att göra. 

Förklara hur begrepp som bärkraft, ekosystemstjänster, resiliens och ekologiska fotavtryck kan hjälpa     

    oss att förstå utvecklingen i världen. 

 

Syfte

Med hjälp av kapitlet utvecklar du:

·       * Förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

·       * Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

      * Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön. 

 

Undervisningens innehåll

* Gemensamma diskussioner, instuderingsfrågor, reflektionsfrågor, kortare filmvisningar 

 

1. Jorden - Vår ö i universum 

2. Vår naturliga omvärld

4. Ett myller av liv

5. Den levande planeten 

6.  Avfall - en resurs? 

7. Hållbar utveckling

8. Vårt beroende av naturen

Examination: Prov

Uppgifter

 • Djur i naturen

 • EN VÄRLD ATT VÅRDA

 • EN VÄRLD ATT VÅRDA DEL 1

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E

Matriser

Nak
En värld att vårda

E
C
A
Eleven kan ge några översiktliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser…
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser…
Eleven kan ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser…
…och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
…och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa. att kritiskt granska och värdera
…och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Eleven kan översiktligt redovisa och diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt redovisa och diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt och nyanserat redovisa och diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: