Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna 1-3 åringar

Skapad 2020-04-16 09:56 i Alvhems förskola Ale
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö18). Babblarna leker med riktiga små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidigt tal och språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

Loket : Vi har valt att ha Babblarna med dem yngre barnen, som är i åldrarna 1-2 år. Barnen har stor nyfikenhet och ett ständigt utforskande samt ett stort intresse av sång och musik, färg och form. Vi har också uppfattat ett stort intresse av babblarna hos barnen.

Vi har därför valt att använda Babblarna som vårt tema under läsåret.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande.
Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Med hjälp av Babblarna och dess material kan vi på ett lekfullt sätt utveckla det talande språket.

Babblarna är kända av barnen och materialet erbjuder en mängd olika övningar som passar för våran barngrupp.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. 
Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Symboliserar socialt samspel och trygghet.
Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. 

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  
Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar. Gör rörelsesånger.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material..

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Lära oss nya ord samt  att vi rimmar och ramsar mycket. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik.
Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. 
Vi går ut på gården, går till skogen och upptäcker vår närmiljö.

 

Alla barnen 1-2 år deltar utifrån deras egen förmåga.. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

För oss är det viktigt att barnen får ha ett stort inflytande på vår utbildning. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat succesivt efter barnens önskemål och efter våra observationer av barnen intresse i vår barngrupp.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi på Unikum i gruppens lärlogg, barnets egna lärlogg samt genom pedagogisk dokumentation.

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och med anteckningar.

Uppföljning 

Reflektion sker löpande i arbetslaget. 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen, genomförandet och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: