Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-04-20 10:35 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med djur, framförallt de ryggradslösa djuren, under ett par veckor framöver.

Innehåll

 

DJUR

Planering av biologi

Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet Djur utan ryggrad.  Eleverna kommer att få utföra undersökningar samt arbeta teoretiskt med faktainsamling, genomgångar, instuderingsfrågor, diskussioner och filmvisning.

Djur utan ryggrad TITANO Biologi s.80 – 120

Djur med ryggrad TITANO Biologi s.121-146 (valda delar)

Eleverna får redovisa sina kunskaper:

muntligt i diskussioner och via frågor och svar på lektionerna, skriftligt via uppgifter och laborationsrapporter samt praktiskt i laborationer.

Ur Lgr 11, syfte:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ur Lgr 11, centralt innehåll:

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

• Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.  

 

 

Kunskapskrav i biologi

 

E

C

A

Systematiska undersökningar

Se matris för NO-lab

Se matris för NO-lab

Se matris för NO-lab

Biologin i teorin förmåga att diskutera, resonera, förklara, analysera, använda information och biologins begrepp, förklara och visa på samband, kunskaper om biologiska sammanhang

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

 

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen

 

-Kunna beskriva och ge exempel på urdjur, svampdjur, nässeldjur, platt-, rund- och ringmaskar, blötdjur, tagghudingar och leddjur

-kunna hudskelettets uppgifter hos leddjuren

-föra enkla resonemang kring

Leddjurens (insekterna framförallt) mångfald och förekomst

-kunna skilja på de olika huvudgrupperna av leddjur (mångfotingar, kräftdjur, spindeldjur och insekter)

 

-kunna beskriva vad som utmärker de olika grupperna av ryggradsdjur

-föra enkla resonemang kring ryggradsdjurens skelett och skelettets betydelse och uppgifter, ge exempel på någon nackdel och fördel med att vara växelvarm/jämnvarm

-beskriva egenskaper hos ryggradsdjur som är anpassningar till ett liv på land/vatten

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen

 

Utöver kraven för E även:

 

-Kunna beskriva skillnader mellan de olika grupperna av ryggradslösa djur och föra mer utvecklade resonemang kring deras betydelse

-kunna förklara leddjurens framgångar utifrån hudskelettets betydelse

-föra resonemang kring de ryggradslösa djurens utveckling

-kunna placera in en okänd organism i rätt djurgrupp utifrån ett fåtal kännetecken

 

-beskriva nackdelar/fördelar med att vara jämnvarm/växelvarm och kunna använda sig av det i diskussioner

 

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

 

 

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen

 

Utöver kraven för E och C även:

 

-föra utvecklade och underbyggda resonemang kring ryggradsdjurens utveckling och deras anpassningar till olika miljöer

-föra utvecklade resonemang kring leddjurens betydelse för människan och hur människan och leddjuren kan påverka/påverkas av varandra

 

 

 

 

 

-föra utvecklade resonemang om betydelsen av olika skillnader i uppbyggnad mellan de olika grupperna av ryggradsdjur och djurens anpassningar till sin livsmiljö

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: