Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation på Vallsta förskola

Skapad 2020-04-20 17:59 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Här presenterar vi grunden till våran gemensamma pedagogiska planering kring språk och kommunikation. En mer ingående planering kommer att ske avdelningsvis och anpassat efter ålder.

Innehåll

Nuläge

Studier visar att barn idag har bristande språkkunskaper, därför ska vi i ett tidigt skede medvetet börja arbeta med språk och kommunikation. 

Det har även visat sig att föräldrar idag inte läser så mycket för sina barn vilket gör att vi vill hålla bokläsning levande på förskolan. 

Mål

• Att öka barnens ordförståelse 

• Att hjälpa barnen till ett tydligare uttal 

• Att visa barnen att man kan kommunicera på olika sätt 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Lpfö18 

Syfte

Att varje barn ska hitta glädjen i att kunna kommunicera med andra samt utveckla sin ordförståelse och göra sig förstådda. 

Frågeställningar 

• På vilka olika sätt kan man kommunicera?

• Hur kommunicerar vi med varandra? 

Genomförande 

Vi fortsätter att dela in barnen i mindre grupper och anpassar aktiviteterna avdelningsvis. Varje avdelning gör sin egen pedagogiska planering. 

Dokumentation under lärprocessen

Varje avdelning analyserar, reflekterar och utvärderar på planeringstider och egna APT:n. 

Ansvar

All personal dokumenterar löpande i unikum 

Uppföljning

Revideras våren 2021

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: