Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångruppen SKA VT-20

Skapad 2020-04-20 19:41 i Kattens Montessoriförskola Fristående förskolor
Förskola
Grund planering

Innehåll

 

Systematiskt kvalitetsarbete 2020

Utgångspunkt och syfte

Kattens Montessoriförskola

Mångruppen Vårtermin 2020

Pedagog Nina 7 barn i åldrarna 3-4 år.

Vårens arbete i Systematiskt kvalitetsarbete tar till viss del sitt ursprung i höstens arbete -2019 som vi bedrev i arbetet med barnen inom Jämställdhet & Likabehandling. Sol och stjärngruppen kommer att arbeta med ”Stopp min kropp” Och vikten av att stärka barnens integritet. Månbarnen kommer att delta i detta arbete till viss del då de är med i storsamlingen.

I övrigt kommer vi att arbeta mer med känslor och hur man är mot varandra. Samtidigt som detta är en väl sammansvetsad grupp märks ett stort behov av att arbeta med just känslor. Efter att ha observerat barnen i många olika situationer har vi märkt att många av barnen ljuger och ibland har svårt att veta hur man är mot varandra. Till exempel uppmärksammade vi att vissa barn ljög om att de varit på toaletten eller att de sa att de tvättat händerna utan att ha gjort det. Ett barn hade alltid gjort precis samma sak som något annat barn berättade om och då väldigt mycket bättre. Känslor, vänskap och hur man är mot varandra är därför ett ämne som vi behöver fördjupa oss mer i. Detta är något jag som pedagog vill ta reda på mer om och hur vi kan arbeta med ämnet på bästa sätt gentemot barngruppen.” Vi kommer att arbeta med en känsla i taget exempelvis känslan glad, arg, rädd etc. Detta arbete vill jag ta med in i vårens systematiska kvalitetsarbete.

Syfte och mål:

 

Dessa mål kommer vi arbeta aktivt med:

I läroplanen står följande:

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna”.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

Riktlinjer


Förskollärare ska ansvara för att:

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

 

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

 

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

 

* får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

 

Arbetslaget ska

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

 

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena.

 

Dokumentationsmetod:

I detta kvalitetsarbete kommer jag använda mig av följande dokumentationsmetoder:

Böcker

Diskussioner och reflektioner pedagoger emellan

Reflektion mellan pedagoger och barn

Skapande

Film

Vad väckte barnens intresse:

Det började framförallt med att några av barnen tenderade att ofta ljuga om olika saker stora som små. Barnen pratade spontant om hur man ska vara mot varandra. Därav styrde vi in temat på vänskap och framförallt känslor. Jag fick en känsla av att det fanns ett behov om att prata om just vänskap och känslor både hos barnen och hos oss pedagoger som jobbar med Mångruppen. 

Hur har vi arbetat avstämning:

Vi har arbetat med en känsla  i taget. Vi har tillsammans pratat om känslan och ställt frågorna: Hur känns det i kroppen när man är glad? Vad gör dig glad, kan det smitta av sig så andra blir glada osv. Genom att läsa böcker, titta på film "Sura laxar och glada taxar" från UR. Genom att på olika sätt jobba med känslor har vi fördjupat oss mer i ämnet. När vi pratar om känslor styr det automatiskt in på hur man är mot varandra och hur en bra kompis ska vara. Efter gemensam diskussion har jag tagit en bild på respektive barn där de visar hur de ser ut när de är glada, arga osv. Sedan har de fått rita av sitt ansikte på ett litet papper. De har sedan fått säga en färg som de associerar med den aktuella känslan. Då har de fått ett färgat papper i den färgen de valde och där fått klistra på sitt porträtt. Därefter har de fått svara på frågorna: Berätta om något som gör dig glad, Var i kroppen känns det när du är glad? Kan det smitta av sig så andra blir glada? På gymnastiken och även på arbetsstunder kommer jag även försöka hitta bra samarbetslekar vilket ytterligare kan stärka barnens relationer till varandra. 

En känsla jag inte hade tänkt beröra var känslan sorg. Men när ett barns farfar dog kändes det naturligt att prata med barnen om sorg och vad det är för något. Veckan innan hade vi pratat om känslan ledsen så det blev en passande övergång. Barnen fick berätta om vad de visste om sorg och vad de förknippade med det. Därefter fick de rita en teckning om något som var sorg för dem.

När vi avslutar temat kommer barnen få sätta ihop alla sina teckningar och binda ihop det till en känslobok.  

Vad har barnen fått med sig/haft möjlighet att utveckla för förmågor:

Framförallt märker jag att barnen tänker mer på sitt förhållningssätt till varandra och hur man är en bra kompis. De pratar spontant om känslor och jag har även sett att de själva väljer att ”leka/spela” med känslotärningen. De slår tärningen och föreställer sedan den känsla tärningen visar. (Se film) Jag har också observerat barn som ute på gården stod vid vår bensinpump och tankade olika känslor som de sedan föreställde. Jag tror också att de mer tänker på hur man ser ut vid olika känslor, att man har olika ansiktsuttryck. 


Hur går vi vidare:


Vi kommer nu avsluta vårt känslotema då jag märker att barnen börjar bli nöjda och mätta på detta tema. Vi avslutar med att barnen får binda ihop sina teckningar de har ritat om de olika känslorna. För varje känsla har jag tagit en bild på barnen, denna kommer fästas på teckningen med just den känslan. Sista tiden på den här terminen kommer vi rikta in oss på bokstäver då jag märker att barnen visar ett stort intresse för bokstäver och sina namn. Ett barn har så smått börjat läsa vilket har gjort att det väckt övriga barns intresse för bokstäver. 

Att tänka på:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: