Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2020-04-21 14:08 i Njutångers skola Hudiksvall
I det här temat bygger vi olika fordon. Vi undersöker hur fordonen rör sig när de påverkas av olika stora krafter samt större eller mindre last. Vi tar reda på hur fordonet rör sig när det drivs av lagrad energi i gummisnoddar. Vi undersöker hur friktion och luftmotstånd påverkar fordonets rörelse. I slutet av temat konstruerar vi ett nytt fordon som ska tillgodose flera specifika krav.
Grundskola 6 Teknik Fysik
Under några veckor nu på vt kommer vi att arbeta med NTA-temat Rörelse och konstruktion.

Innehåll

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

- Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

- Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

 

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

     -   Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

-    

-          Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

-          Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

-          Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion

-          Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon

-          Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

-          Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv

-          Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

-          Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: