Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 en:3

Skapad 2020-04-21 15:19 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Matrisen kommer att fyllas på successivt under terminen medan vi arbetar med olika områden i engelska. Under terminen kommer vi att arbeta med läromedlet Good Stuff Gold samt andra texter. Vi kommer också att träna på att tala och lyssna på engelska till exempel genom att se och diskutera film.
Grundskola 7 – 9 Engelska
I denna matris ligger alla kunskapskrav för ämnet engelska för årskurserna 7-9. Du kommer att jobba med dessa under alla terminer under din tid på högstadiet.

Innehåll

 Terminsplanering i engelska åk 9 vårterminen 2020

SYFTE

Genom undervisningen ska du som elev utveckla din förmåga att kunna läsa, tala, skriva, lyssna och förstå samt använda olika strategier, t e x omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk för att göra dig förstådd.  Du ska också reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

LÅNGSIKTIGA MÅL

Du ska kunna: 

·        förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

·        formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

·        använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

·        anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang.

UNDERVISNING OCH ARBETSSÄTT

·        Du läser både fiktiva och faktabaserade texter.

·        Du använder hörövningar som behandlar de olika temaområdena.

·        Du läser och skriver dialoger där du använder dig av det ordförråd du redan har och som du lär dig i de respektive arbetsområdena.

·        Du kommer att få se och bearbeta filmer som behandlar de olika temaområdena.

 

HUR DU VISAR VAD DU LÄRT DIG

·        Du deltar aktivt på lektionerna och visar vad du kan genom att använda olika strategier.

·        Du skriver texter och dialoger där du använder dig av de ord och uttryck som vi arbetar med.

·        Du redovisar dina kunskaper genom läxförhör, prov och muntliga samt skriftliga moment.

    English Year 9 Spring 2020

 

 

Week

 

 

Work of the week

 

Grammar

2

Good Stuff Gold D, That´s Life:

What Do You Want To Be When You Grow Up? text and words TB p. 38-39

WB p. 34-35 exercises A, B, C1, D

 

Substantiv

Oregelbundna verb:

be, bear, beat, become, begin, bend, bet, bite

3

Good Stuff Gold D, That´s Life:

The Negotiator text and words TB p. 40-41

WB p. 36-38 exercises A, G1

 

Adjektiv

Oregelbundna verb:

blow, break, bring, build, burn, burst, buy, catch

4

Good Stuff Gold D, That´s Life: 

Want to Become a Good Arguer? text and words TB p. 38

WB p. 38-39 exercises A, B, C1

 

Adverb

Oregelbundna verb:

choose, come, cost, cut, dig, do, draw, drink

5

Good Stuff Gold D, That´s Life:  

How to Loose a Friend text and words TB p. 43-45

WB p. 12 exercises A, B, C1, D1

 

Pronomen

Oregelbundna verb:

drive, eat, fall, feed, feel, fight, find, flee

6

Good Stuff Gold D, That´s Life:  

Teenager Under the Taliban text and words TB p. 46-47

WB p. 42-43 exercises A, B, D1

 

Much, many – Every,each

Oregelbundna verb:

fly, forget, freeze, get, give, go, grow, hang

7

Film

Verb

Oregelbundna verb:

Have, hear, hide, hit, hold, hurt, keep, know

8

Essay-writing  

Presens/preteritum av verbet BE

Oregelbundna verb:

lay, learn, leave, lend, let, lie, light, lose

9

SPORTLOV

 

10

Good Stuff Gold D, Living Abroad:  

Don´t Do This in… text and words TB p. 54-55

WB p. 47-51 exercises A1, A2, A3, B1, E1, E2, E3

 

Ing-form

Oregelbundna verb:

Make, mean, meet, pay, put, quit, read, ride

 

11

Good Stuff Gold D, Living Abroad:  

Fear of Abroad text and words TB p. 56-57

WB p. 51-52 exercises A, B

Modala hjälpverb

Oregelbundna verb:

Ring, rise, run, say, see, sell, send, shake

 

12

Good Stuff Gold D, Living Abroad:  

Exchanging Lives text and words TB p. 58-60

WB p. 53-55 exercises A, B, C, D

Usually – Used to

Oregelbundna verb:

Shine, shoot, show, shut, sing, sink, sit, sleep

13

Good Stuff Gold D, Pressure:  

Testing Times text and words TB p. 64-65

WB p. 59-60 exercises A1, B1

Had better

Oregelbundna verb:

slide, smell, speak, spend, spin, spit, spread, stand

14

Good Stuff Gold D, Pressure:  

Feeling the Pressure text and words TB p. 66-67

WB p. 60-62 exercises C, D, E, F1

What to do/Iwant you to

Oregelbundna verb:

steal, stick, strike, swear, swim, swing, take, teach

15

EASTER HOLIDAY

PÅSKLOV

16

Good Stuff Gold D, Pressure:  

Sporting Pressure text and words TB p. 68-69

WB p. 63-65 exercises C, D1, D2, D3

Do eller Make?

Oregelbundna verb:

tear, tell, think, throw, understand, wake, wear, weep, win, write

17

Good Stuff Gold D, Music:  

Music for the Masses text and words TB p. 80-85

WB p. 72-73 exercises A, B, C, D

WB p. 74-75 exercises A1, B1, B2

Prepositioner

 

18

Good Stuff Gold D, Music:  

At the Roskilde Music Festival text and words TB p. 86-87

WB p. 78-79 exercises A, B, D, E

 

Prepositioner + ing-form

 

 

19

ESSAY – (uppsatsskrivning) i Digiexam

Ordföljd

20

 Good Stuff Gold D, Music:  

Avicii text and words TB p. 88-89

WB p. 78-79 exercises A, B1, C

Ordbildning

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

Summer Break

Good Luck in the Future!

 

 

 Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska 7-9

Läsa

F
E
C
A
Förmågan att förstå
Eleven förstår inte det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förmågan att visa förståelse
Eleven har inte visat sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att använda strategier för att läsa och förstå (exempelvis genom att gissa ett ords betydelse utifrån sammanhanget)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven inte välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Förmågan att välja och använda texter
Eleven kan inte välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Lyssna

F
E
C
A
Förmågan att förstå
Eleven förstår inte det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förmågan att visa förståelse
Eleven har inte visat sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att välja och använda strategier för att lyssna och förstå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket har eleven inte visat att hen kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Förmågan att välja och använda talat språk
Eleven kan inte välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Muntliga framställningar

F
E
C
A
Förmågan att redogöra och presentera och visa språklig säkerhet
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven inte formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven inte bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Muntlig interaktion

F
E
C
A
Förmågan att uttrycka sig i samtal och diskussioner och visa språklig säkerhet
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven inte uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att välja och använda språkliga strategier för att göra sig förstådd (Hur du tar dig runt problem när du exempelvis inte kan ett visst ord. Kan lösas genom förslagsvis omformuleringar, synonymer eller frågor)
Dessutom kan eleven inte välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriftliga framställningar

F
E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven inte formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att bearbeta och förbättra (Till exempel genom att korrigera ordval och grammatik)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven inte bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Skriftlig interaktion

F
E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftlig interaktion (exempelvis e-post, twitter, chatt och så vidare) och visa spåklig säkerhet
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven inte uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att välja och använda strategier för att göra sig förstådd
Dessutom kan eleven inte välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser

F
E
C
A
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven diskuterar inte översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: