Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utmaning Porträtt

Skapad 2020-04-25 16:11 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom att samtala, utforska, undersöka och mötas med sina kamrater i skapande processer kopplat till jaget ger vi barnen möjligheter att mötas i sina olikheter och likheter, samspela och samarbeta. Lyssna, förstå och vidga sin världsbild i mötet med andra människor. Empati och förståelse för andra och deras situationer utökas där vi ger utrymme för varandras åsikter och tankar. Våra samtalsinnehåll belyser både språkliga och matematiska begrepp som t.ex. antal, former, längd, ordning, färger, material, strukturer och benämningar på ansiktets anatomi. På ett lustfyllt sätt ges möjligheter att prata med barnen om t.ex. etnicitet, kön och familjekonstellationer kopplat till barnens självbild. Dokumentationen och de färdiga alstren ger också barnen självförtroende till den egna skapandeprocessen, möjlighet till att inspirera varandra och av varandra samt att tillsammans skapa en vi-känsla och samhörighet till gruppen.

Innehåll

 • VAD: (Innehåll) 

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?  

Barnen kommer erbjudas material som lera, digitala verktyg som ritprogram på lärplatta, fotograferande och olika klipp och klistra aktiviteter med fotografierna utskrivna på papper, måleri, tuschteckningar, blyertsteckningar, naturmaterial utomhus som kottar, stenar och pinnar, bygg och konstruktionsmaterial som LEGO, magneter mm, pärlplattor, textil och garn. Möjligheterna är oändliga och förhoppningsvis kommer barnen på förslag och idéer om möjliga skapandesituationer.  

Vi kommer fokusera våra samtal tillsammans med barnen på de biologiska benämningarna för kroppens olika delar (fokus på ansiktet), matematiska begrepp och benämningar kring former, antal och lägesord som t.ex. vilken form har du på dina ögon) Hur många olika cirklar finns i ett öga? Var sitter ögonen jämfört med öron och näsa? Under, emellan etc. 

 

 • VARFÖR? (Syfte) 

Varför – Vad är syftet? Vad säger läroplanen? 

Vi vill ge barnen möjligheter att utmanas i olika tekniker kring skapande med sig själva i fokus. Detta för att ge barnen en möjlighet att mötas på ett lustfyllt och kreativt sätt och samtala om olikheter, demokratiska värderingar och få känna samhörighet och tilltro till gruppen. Att få känna stolthet, trygghet och känna att man vågar och vill pröva på.  

 

 • HUR? (Metod) 

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?  

Alla tre pedagoger ska vara delaktiga och ansvariga för utmaningarnas genomförande. Var och en av pedagogerna ansvarar för ett utmaningstillfälle fördelat på tre förmiddagar (mån-ons) så att alla barn på hemvisten blir erbjudna samma möjlighet till aktivitet. Aktiviteten är frivillig men alla barn ska ta del utav vad som erbjuds dem. Möjlighet finns för de barn som av olika skäl inte deltagit men sedan vill på fredagar.  

Den enskilda pedagogen gör en finplanering för aktiviteten så eventuella kollegor kan ta över vid bortfall.  

Aktivitetens innehåll presenteras för barnen i mindre grupper (på ca7-8 barn) och därefter genomförs uppgiften i förslagsvis hälften med byte.  

Dokumentation görs under arbetets gång medan barnen är i skapandeprocessen samt efteråt som ett återberättande av vad som skedde. 

 •  
 • VEM? 

Vem – Vilka är det som ska delta? 

Alla barn / vecka – 1 pedagog / vecka 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: