Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusundervisning - Språk och Kommunikation

Skapad 2020-04-27 08:20 i Färglådan Österåker
Förskola
Nu bedriver vi vår undervisning mestadels utomhus. Under maj-juni arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med temat Språk och Kommunikation.

Innehåll

Bakgrund: 

Utomhusundervisning - Språk och kommunikation.

Det är en annorlunda vår för oss på förskolan, det kräver att vi skapar nya rutiner och planerar lite annorlunda med hänsyn till de råd och riktlinjer som finns att förhålla oss till. Vi kommer att arbeta vidare enligt vår årscykel med temaområden kopplade till förskolans läroplan - Lpfö18 men undervisningen kommer mestadels att ske utomhus. Fokus kommer att ligga på den spontana undervisningen men även genom aktiviteter och samlingar med planerad undervisning. Vi på förskolan är vana att bedriva undervisning under hela dagen och på olika platser så som i skogen och på gården. Första prioritering just nu är dock minskad smittspridning och att alla barn ska känna sig trygga trotts det som sker i samhället och de förändringar det innebär för deras vardag på förskolan. Konkret innebär det att vi är ute så mycket vi kan, har tydligare rutiner för handtvätt och att vi försöker minska antalet aktiviteter där många barnen samlas nära varandra. Vi har skapat rutiner utomhus för att barnen ska känna sig trygga i att veta vad som kommer att ske under deras dag på förskolan.

Under maj-juni kommer vi att arbeta med språk och kommunikation.

 

Syfte:

Språk och kommunikation är grundläggande för barns utveckling. Genom språket kan barn uttrycka tankar, önskemål och känslor. Språk och kommunikation innebär inte endast det talade språket utan innefattar även ögonkontakt, mimik, kroppsspråk, tecken och ljud. Att kommunicera innebär att dela uppmärksamhet med andra vilket ger barnet nya sätt att förstå sin omvärld, det erfar och lär nya ord och begrepp. Att kommunicera skapar känsla av sammanhang, det ger barnet möjlighet att lära sig nya strukturer i sin vardag såsom rutiner likväl som leksignaler och språkliga strukturer för samtal och kommunikation. Barn utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga genom sina erfarenheter, upplevelser och lek. 

 

På Färglådan och Språkförskolan Penseln planerar vi att arbeta med

Att stimulera barnens språkutveckling genom kommunikation, samtal, lek, sång och högläsning.

Att arbeta språkstimulerande handlar om pedagogens förhållningssätt framför material och planerad undervisning. Genom att kommunicera med kroppsspråk, ögonkontakt, mimik, ljud och tecken, genom samtal och lek med barnen ger vi dem förutsättningar att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Vi sätter ord och begrepp på ett gemensamt görande. Vi erfar tillsammans och samtalar om det vi gör.

Spontan undervisning innebär att vi fångar upp barnens görande -  det dom leker, visar intresse för, undersöker och utforskar. Vi ger barnen tid att reflektera, vi söker fakta tillsammans för att svara på barnens frågor och erbjuder material för fortsatt lek eller utforskande.

På gården pågår arbetet med att skapa språkstimulerande miljöer. Platser för lek, vila, skapande samt bilder och material för att skapa nyfikenhet, lust att lära och inspiration till samtal och utforskande.

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

Vi kopplar aktiviteter och undervisning till läroplanens mål inom språk och kommunikation för att synliggöra hur vi medvetet arbetar med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss av samtalsinspirerande material - bilder uppsatta runt gården, material för utforskande, lek och samtal såsom en läshörna med böcker, musikstation, vattenstation, matematikstation. Dessa är under utveckling nu under våren.

Vi använder lek, både spontan och regellekar för att låta barnen använda rösten och kroppen som uttrycksmedel. I leken utvecklas språk och kommunikation både i själva planering av leken och under lekens gång.

Vi har samlingspunkter som möjliggör möten och tid för att samtal och kommunikation såsom platser för högläsning och skapande. 

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Språk och Kommunikation

Samlingar där vi talar om vad som ska ske under dagen, där vi till exempel samtalar om väder, veckodag/månad/årstid, läser eller reflekterar tillsammans kring en samtalsbild    

Under bok/bildsamtal ges barnen språkutrymme, de inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse för att stimulera varje barns språkutveckling 

Genom miljö och material utomhus inspirerar och lockar vi till lek, eget utforskande och samtal

Genom att agera samtals- och kommunikationsstöd stöttar och hjälper vi barnen att komma vidare i sin lek och utforskande

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att skapa stationer/platser för lek och utforskande med inspirerande material

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: