Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-04-27 17:13 i Tallbackens förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Målområde Hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Innehåll

 

 

Syfte och bakgrund

Hållbar utveckling som fokusområde


Syftet
 med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

 

 

 

 

Mål

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, men vi väljer att fokusera på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den EKOLOGISKA aspekten strävar vi efter att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, vi sparar på våra resurser och vi gör barnen delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. 

När det kommer till den EKONOMISKA aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö. Vi samtalar om varför vi behöver vara rädda och hushålla med våra resurser. Att använda våra leksaker och utbildningsmaterial på ett hållbart sätt. Samtala om vad man kan göra med saker som man inte längre behöver.

När det kommer till den SOCIALA  aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra relationer där alla är viktiga.

 

  


EKOLOGISK HÅLLBARHET 

- Ritpapper som är fullritade läggs i pappersinsamling alt återanvänds för att klistra på, klippa, riva

- Barnen hjälper till att lägga komposterbart i bruna påsarna. Det blir till jord

- vi sår från i jord och följer hur det växer. Vi sår både sådant som vi kan äta och sådant som behövs i naturen för humlor och bin t ex

- Håll Sverige rent. Vi har städdag.

 

 

EKONOMISK HÅLLBARHET 

- Skapa med återvunnet- och naturmaterial samt återanvända material

- Vi arbetar för att barnen får en medveten tanke kring hur vårt material används

- Vara sparsamma med vatten och el 

- Vara aktsamma om vår miljö och våra leksaker. Tänka att saker kan ”gå i arv”.  Uppmärksamma att saker, kläder m m kan återbruka.

 

SOCIAL HÅLLBARHET 

- Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.

- Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet

- Vi använder oss av  UR årshjulet,  böcker utifrån temat från biblioteket

 

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Barnen får tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: