Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mörkgrön utforskar naturen och miljön

Skapad 2020-04-28 05:32 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Vårt tema ”Trollmors vaggvisa” leder oss nu vidare in i fokus på hållbarhet kring natur och miljöfrågor där vi tillsammans med barnen utforskar kretsloppet genom att odla samt tar tillvara på material för att återanvända det.

Innehåll

 Utvecklingsområde: - Natur, miljö och hållbarhet 

Veckorna 17-18 har vi gemensamt projekt ”Tillsammans för miljön” på Trönningebjärsvägens
förskola. Projektet har fokus på återvinning, återbruk, konsumtion och hållbarhet kopplat till de tre dimensionerna ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

På Mörkgrön fortsätter vi arbetet med inriktning på miljö och natur fram till terminens slut.

Syfte: Upplevelser och planerad undervisning kring lek, skapande och levande läsning uppmuntrar till
intresse för och ökad förståelse för naturen, hur man sorterar skräp, skräp kan bli till nya saker efter återvinning.
Vi vill också öka medvetenheten om vikten av att ta vara på våra material på förskolan för att de
ska hålla och också skapa lust att leka hos alla. 

 

Läroplanen, Lpfö18 Förskolans uppdrag

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Genomförande:

•Vårt temaarbete där Trollmor och hennes små troll hälsar på ska fortsätta stötta till upplevelser och utforskande. 

•Levande läsning: Vi läser litteratur kopplat till natur, djur, odling och hållbarhet i miljön. Vi sjunger och använder oss också av ramsor.

•Skapande: Vi erbjuder skapande aktiviteter via odling där vi sår fröer och tillsammans följer växtprocessen. Vi använder oss av återanvändningsmaterial i skapande. Bland annat ska barnen få skapa varsin kruka av detta.

•Lärmiljö: Vi utvecklar vår miljö lite mer inomhus för att bibehålla barnens intresse för djur och natur.

•Årets fokusområde: Vi väver in vårt fokus kring matematik och antalsuppfattning i våra frågor och i undervisningen.

 

Uppföljning/utvärdering:

Vi dokumenterar via lärloggar i unikum och pedagogerna reflekterar kring frågorna; 

Barnen gör            Barnen säger             Pedagogens reflektion

Vid slutet av terminen samlar vi ihop dokumentationsmaterialet och analyserar utifrån de mål som satts upp (syfte och Lpfö). Barnen deltar i utvärderingen via samtal och genomgång av bilder/skapande. Vårdnadshavare får svara på frågor I dokument som vi tar med vid utvärderingen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: