Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden - Värdegrundsarbete med fokus på demokrati och hållbar utveckling

Skapad 2020-04-28 07:32 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Värdegrundsarbete med fokus på barnens förståelse för demokrati, förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan, i vårt samhälle och för vår jord.

Innehåll

Värdegrundsarbete med fokus på demokrati och hållbar utveckling

 Innehåll

Värdegrundsarbete med fokus på barnens förståelse för demokrati, förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan, i vårt samhälle och för vår jord.

Hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Lpfö18

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Lpfö18

 

Med grund i Förskolans läroplan Lpfö18 arbetar vi på Blå med värdegrund, demokrati, kompisskapande och hållbar utveckling på olika sätt.

Utifrån det enskilda barnet vill vi främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Vi vill främja för att varje individ ska få möjlighet att utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, med tillit och självförtroende och att alla får uppleva känslan och glädjen av att få göra framsteg.

Gruppen ser vi som en social och kulturell möjlighet till möten och relationer. Där vi vill lyfta fram och främja aktning för varje människas egenvärde. Vi arbetar ständig med barnens relationer på olika sätt och vårt mål är att det i gruppen ska vara en social gemenskap där alla känner sig trygga. Vi vill att alla ska uppleva att de är en del av gruppen och att alla på Blå är kompisar. Vårt mål är att varje barn ska få många möjligheter i vardagen att öva på, diskutera och få möjlighet att utveckla medkänsla, empati och omtanke och att alla; vuxna som barn visar respekt till varandra och allt levande runt omkring oss. Vi vill även lyfta fram och uppmärksamma skillnader och olikheter som tillgångar och verka för att vi är varandras förebilder.

I barnens lek och i våra lärmiljöer vill vi verka för den sociala gemenskapen. Lärmiljöerna är utformade som stationer, som blir till mötesplatser där olika språk möts och nya uppstår. Lärmiljöerna innehåller i den mån det går ofärdigt, könsavkodat material för att verka för nydanande könsmönster. Materialet ska i sitt tillblivande kunna skapas, förändras och användas till vad varje individ önskar att det ska vara, för att ge utrymme för barnets egna val och för att utmana till lärande och utveckling. 

Vi lägger stort fokus på varje individs hälsa och med det vill vi omfatta; omsorg, utveckling, välbefinnande och rörelseförmåga. Vi månar om att barnen ska utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva och för att de vid flera tillfällen under dagen ska få möjlighet till fysiska aktiviteter. Vi vill i dialog med barnen föra många samtal i vardagen om vikten av en hälsosam livsstil och vikten av näringsriktiga måltider.

På Tallbackens förskola arbetar vi kring hållbar utveckling. Förskolan är certifierad med Grön Flagg och i våra projekt väver vi på olika sätt in ett fokus kring hållbar utveckling. Vi vill verka för att barnen ska få med sig en positiv framtidstro med ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Vi önskar att när barnen slutar hos oss ska de ta med sig att göra medvetna val som människor, som bidrar till hållbar utveckling - såväl ekonomisk, som socialt och miljömässig.

 

Arbetssätt/Hur:

- Regellekar - Vi använder oss av många olika regellekar. Där övar vi turtagande, alla får vara med, vi övar oss på att följa instruktioner och lekens gemensamma regler, i leken upplever vi gemenskap och glädje och vi får röra på oss och vara fysisk aktiva.

- Lekgrupper/Lärgrupper - Vi delar barnen i olika lekgrupper/lärgrupper utformade på olika sätt. Syftet kan vara att para ihop barn för att de ska få syn på varandra, skapa gemenskap, barn med liknande intressen ska få möjlighet att leka tillsammans, få möjlighet att leka i en mindre grupp, utveckla sitt språk, lösa en specifik uppgift, ge möjligheter till samtal, att barnen ska få möjligheter till att inspirera varandra och mycket mer. Ibland får barnen möjlighet att välja och vara med och påverka grupperna och ibland är de vi pedagoger som väljer med ett specifikt syfte.

- Uppdrag och uppgifter - Ofta ger vi barnen olika uppdrag eller uppgifter, ibland enskilt men oftast tillsammans i par eller mindre grupper för att ge möjligheter till att öva samarbete. Vi ger barnen tillfälle att samtala och diskutera/argumentera på olika sätt för att lösa uppgiften, känna sitt ansvar och delaktighet i gruppen och att känna att man får lyckas tillsammans.

- Lärmiljöer - Våra lärmiljöer är uppbyggda som stationer med ett visst tema/innehåll. De är utformade för att främja för samarbete och samtal mellan barnen. I den mån det går strävar vi efter att våra lärmiljöer ska innehålla så mycket material som möjligt, som är ofärdigt och könsavkodat och som i sitt tillblivande i barnens lek kan användas och utformas till det barnen själva önskar.

- Samtal/diskussioner - Dagligen arbetar vi för att skapa tid och utrymme för samtal och diskussioner, i större och mindre grupper. Det kan vara i leken, i våra aktiviteter/projekt och på våra olika samlingar under dagen. Vi lyfter olika frågor och dilemman i samband med våra projekt och på våra läsklubbar, utifrån de böcker vi valt för att lyfta och sätta fokus på olika frågor och teman och för att skapa reflektion och eftertanke.

- Gemensamt framtagna regler - Barnen i gruppen får vara med och påverka och ta fram vilka regler de tycker att vi gemensamt ska följa på Blå. 

- Utelek och utforskande i varierande utemiljö; så som skog, natur, lekparker och kring vatten

- Rörelselek på olika sätt, både ute och inne; så som Tabata, röris, dans till musik, ”gympa”, hinderbana med mera.

- Vi använder oss av teater/dockor, bilder, film och böcker för att lyfta fram olika dilemman, intressen eller konkreta situationer av händelser för att belysa och återskapa, med syfte att barnen ska få möjlighet att kunna reflektera och hitta lösningar tillsammans.

- Böcker och annat material som utgår från Barnkonventionen - bland annat boken ”Lätt Rätt 2” om barns rättigheter och Linda Palms kompisböcker om Kanin och Igelkott

- Böcker kring olika teman/utvalt innehåll - boksamtal under tiden vi läser och efteråt tillsammans med barnen.

- Polyglutt - digitalt bilderboksbibliotek - används tillsammans med Apple-TV och projektor för att alla barn ska kunna se och ta del av innehållet. Barnen har även möjlighet att lyssna på böcker i appen Polyglutt på egen hand eller tillsammans med en kompis.

- Liten - Brottsoffermyndigheten - känslokort för diskussion i barngruppen

- UR.se – material och filmer.

- Grön Flagg – speciellt utformad plan för året med arbete kring hållbar utveckling och barns inflytande.

- Odling - inne och ute – med fokus på naturen, växtkraft och hållbarhet och på hur vi själva kan agera och påverka.

- IKT - informations- och kommunikationsteknik används som hjälpmedel av pedagoger och barn i undervisningen på många olika sätt.

- Demokrati - vi röstar och samtalar/diskuterar om olika ämnen/beslut för att alla ska få möjlighet till inflytande och delaktighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: